SFS 2007:1374 Förordning om ändring i förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

071374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:739) om vissa
avgifter till Statens kärnkraftinspektion;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7, 8, 10 och 11 §§ förordningen

(1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion

1

ska ha följande

lydelse.

4 §

En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd, om ansökan enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärntek-

nisk verksamhet ska ges in till Statens kärnkraftinspektion, eller

2. inspektionens prövning av ett ärende enligt 18 § andra stycket förord-

ningen (2006:311) om transport av farligt gods.

Avgiften ska betalas till Kärnkraftinspektionen när ansökan ges in
1. med 13 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en anlägg-

ning för slutförvaring av använt kärnbränsle och med 2 000 000 kronor, om
ansökan avser uppförande av en annan kärnteknisk anläggning kategori 1,

2. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 500 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 100 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 500 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 250 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 50 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

10. med 50 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i annat fall än som avser
transport,

11. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § an-

dra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet, och

1

Förordningen omtryckt 2006:522.

SFS 2007:1374

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1374

12. med 17 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1�11.

Om Kärnkraftinspektionens prövning av en ansökan medför kostnader

som väsentligt överstiger de belopp som anges i andra stycket, ska sökanden
betala tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som inspektionen
har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Kärnkraftinspektionen efter särskild
debitering.

5 §

För granskning av tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan en kärn-

teknisk anläggning kategori 1 tas i rutinmässig drift för första gången efter
det att tillstånd har beviljats, ska tillståndshavaren betala granskningsavgift
med 3 000 000 kronor. Avgiften betalas till Statens kärnkraftinspektion efter
särskild debitering sedan tillståndshavaren har givit in handlingar till inspek-
tionen för granskning

.

Första stycket gäller inte för granskning som avser tillstånd till drift av an-

läggning för slutförvaring av använt kärnbränsle eller anläggning för inkaps-
ling för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Om Kärnkraftinspektionens granskning av tillståndsvillkor medför kost-

nader som väsentligt överstiger det belopp som anges i första stycket, ska
sökanden betala tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som in-
spektionen har utfört. Tilläggsavgiften får för varje granskningsärende
uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 kronor. Tilläggsavgiften betalas till
Kärnkraftinspektionen efter särskild debitering.

7 §

2

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion över efterlevnaden
av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och av villkor och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet. Avgiften ska, efter debitering av Kärnkraftinspektionen,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 901 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 236 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 239 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 394 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 40 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle som inte överstiger 1 000 ton,

6. med 260 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om
kärnteknisk verksamhet,

7. med 40 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 40 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 40 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,

2

Senaste lydelse 2006:1501.

background image

3

SFS 2007:1374

10. med 1 077 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling, och
11. med 142 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle,
kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som om-
fattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att
fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärn-
teknisk verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det
att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Kärnkraftinspektionen har konstaterat att fort-
löpande tillsyn med hänsyn till säkerheten inte längre behövs.

8 §

3

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Statens kärnkraftinspektion enligt Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Avgiften
ska, efter debitering av Kärnkraftinspektionen, betalas för varje påbörjat ka-
lenderkvartal

1. med 508 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 199 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 274 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 293 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 12 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 9 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne

än framställning av bränsle.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter

att Kärnkraftinspektionen har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från
anläggningen.

10 §

4

Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-

samhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska till Statens
kärnkraftinspektion betala en avgift för sådan säkerhetsforskning som ska
initieras av Kärnkraftinspektionen.

Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 1 764 000 kronor och tas ut för

varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att till-
stånd lämnats för reaktorn fram till det kalenderkvartal som följer efter det
att reaktorn tagits ur drift och detta har anmälts till Kärnkraftinspektionen.

3

Senaste lydelse 2006:1501.

4

Senaste lydelse 2006:1501.

background image

4

SFS 2007:1374

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

För en kärnkraftsreaktor som är under avveckling

utgör avgiften

449 000 kronor för varje kalenderkvartal. Skyldigheten att betala avgift upp-
hör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshava-
ren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksam-
het.

11 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet enligt lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska ersätta Statens kärnkraftinspek-
tions kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller
granskning som avses i 4�6 §§ med avseende på den del av konsultkostna-
derna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hän-
föras till en viss eller till vissa anläggningar.

Ersättningen betalas till Kärnkraftinspektionen efter debitering.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
2. Den nya lydelsen av 4 § andra stycket 10 ska tillämpas för tiden från

och med den 1 januari 2008.

3. Avgift enligt 7 § för perioden från och med den 1 februari till och med

den 31 mars 2008 får i den del avgiften har höjts genom denna förordning
betalas i efterskott efter särskild debitering.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)