SFS 2007:1375 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

071375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att 7 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

7 kap.

3 a §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den

27 juni 2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och om
ändring av direktiv 2002/21/EG

2

finns regler om prisnivåer och informa-

tionsplikt vid tillhandahållande av roamingtjänster för rösttelefoni mellan
medlemsstaterna.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att de i förordningen angivna reglerna ska följas. Förelägganden
och förbud får förenas med vite.

10 §

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster i
fråga om skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillstånds-
villkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen eller
som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007,
får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten.

Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast inom fyra månader från det att begäran
kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till
tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter.

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85.

2

EUT L 171, 29.6.2007, s. 32 (Celex 32007R0717).

SFS 2007:1375

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1375

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)