SFS 2007:1380 Förordning om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

071380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på
energi;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1784) om skatt på

energi

1

dels

att 4 a och 18 a §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Vid prövning av en ansökan om godkännande som upplagshavare en-

ligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kravet på lagerhåll-
ning anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för
bränslen som avses i 1 kap. 3 a § samma lag om minst 500 kubikmeter.

2 §

3

Vid prövning av en ansökan om godkännande som lagerhållare enligt

4 kap. 15 § första stycket 2 a lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kra-
vet på lagerhållning anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lager-
kapacitet för andra skattepliktiga bränslen än dem som avses i 1 kap. 3 a §
samma lag om minst 500 kubikmeter flytande bränsle eller minst 750 ton
fast bränsle. Om den sökande har kapacitet att lagra både fasta och flytande
skattepliktiga bränslen, ska varje kubikmeter flytande bränsle räknas om till
1,5 ton fast bränsle.

Vid prövning av en ansökan om godkännande som lagerhållare enligt

4 kap. 15 § första stycket 2 b lagen om skatt på energi ska kravet på återför-
säljning eller förbrukning anses uppfyllt om den sökande beräknas ha en år-
lig omsättning om minst 3 miljoner kubikmeter gasformigt bränsle.

4 §

4

En oljeprodukt ska enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och 9 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi anses vara försedd med

1. märkämne om den innehåller minst 6 och högst 9 milligram N-etyl-N-

[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin per liter olja, och

2. färgämne om den innehåller ett stabilt blått färgämne som är ett derivat

av 1,4-diaminoantrakinon av sådan halt att oljan får en klar grön färg.

1

Senaste lydelse av

4 a § 1999:462
18 a § 2005:1190.

2

Senaste lydelse 1995:615.

3

Senaste lydelse 2002:823.

4

Senaste lydelse 2004:104.

SFS 2007:1380

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1380

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

5

Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet vid märkning och färgning enligt 4 §,
2. godkännande av skatteupplag,
3. säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,
4. inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om skatt på

energi,

5. hantering av ledsagardokument enligt lagen om skatt på energi,
6. inköp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § tredje stycket lagen

om skatt på energi,

7. inköp av elektrisk kraft befriad från skatt enligt 11 kap. 11 a § tredje

stycket lagen om skatt på energi,

8. avdrag för skatt på bränsle enligt 7 kap. 1 § första stycket 5�7 lagen om

skatt på energi,

9. avdrag för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 6 och 7 lagen om

skatt på energi, och

10. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 4 kap.

3 a §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 11 b § lagen om skatt på energi.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2004:1236.