SFS 2007:1383 Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

071383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 b § lagen (1991:1482) om lotteri-

skatt ska ha följande lydelse.

1 b §

2

Lotteriskatt tas ut med 35 procent av den behållning som återstår se-

dan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats
av från de sammanlagda insatserna.

Vid bestämmande av behållningen av sådant utländskt lotteri som avses i

1 § andra stycket ska endast insatser och vinster som hänför sig till det
svenska speldeltagandet beaktas. Motsvarande gäller för svenskt lotteri som
avser vadhållning i samband med hästtävlingar där deltagande sker via en
utländsk trav- eller galopporganisation.

Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom 90 dagar

från skattskyldighetens inträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2003:350.

SFS 2007:1383

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007