SFS 2007:1387 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

071387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 a och 10 §§, 6 a kap. 1 §,

9 kap. 7 och 8 §§ samt 11 kap. 3, 4 och 12 §§ lagen (1994:1776) om skatt på
energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 a §

2

Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för fossilt kol i hus-

hållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt
15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Detsamma
gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till Sverige
från ett annat land.

Mängden fossilt kol ska anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfallet.
Energiskatt ska betalas med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och

koldioxidskatt med 3 709 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i tredje stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 och 4 a §§ angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna pris-
läget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i
juni 2007.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag ska tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen
avrundas till hela kronor och ören.

6 a kap.

1 §

4

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2006:1508.

3

Senaste lydelse 2006:1508.

4

Senaste lydelse 2006:1508.

SFS 2007:1387

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1387

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från
energiskatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som
motorbränsle eller som
bränsle för uppvärmning

100 procent 100 procent 100 procent

b) i metallurgiska processer
under förutsättning att det
ingående materialet genom
uppvärmning i ugnar
förändras kemiskt eller dess
inre fysikaliska struktur för-
ändras eller bibehålls i
skänkar eller liknande kärl

100 procent 100 procent 100 procent

c) i annat fall än som avses i
a eller b, då bränslet i en
och samma process används
både som bränsle för upp-
värmning och för annat än-
damål än som motorbränsle
eller bränsle för uppvärm-
ning

100 procent 100 procent 100 procent

2. Förbrukning i tåg eller
annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent 100 procent 100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent 100 procent 100 procent

4. Förbrukning i båt för vil-
ken medgivande enligt
2 kap. 9 § eller fartygstill-
stånd enligt fiskelagen
(1993:787) meddelats, när
båten inte används för pri-
vat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent 100 procent 100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat än-
damål

Annan bensin än
flygbensin
(KN-nr 2710 11
31)

100 procent 100 procent 100 procent

b) luftfartyg, när luftfarty-
get används för privat ända-
mål eller i luftfartygsmoto-
rer i provbädd eller i liknan-
de anordning

Andra bränslen
än flygbensin
och flygfotogen
(KN-nr
2710 19 21)

100 procent 100 procent 100 procent

6. Förbrukning vid fram-
ställning av energiprodukter
eller andra produkter för
vilka skatteplikt har inträtt
för tillverkaren

100 procent 100 procent 100 procent

background image

3

SFS 2007:1387

7. Förbrukning för fram-
ställning av skattepliktig
elektrisk kraft när den vär-
me som uppkommer inte till
någon del nyttiggörs

Bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent 100 procent �

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon vid tillverknings-
processen i industriell verk-
samhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent 79 procent

�

10. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon vid yrkesmässig
växthusodling

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent 79 procent

�

11. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig jord-
bruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent 79 procent �

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i sodapannor
eller i lutpannor

�

� 100

procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsprocessen i
gruvindustriell verksamhet
för drift av andra motordriv-
na fordon än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent 79 procent

�

14. Förbrukning i yrkes-
mässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruks-
verksamhet för drift av an-
dra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och
bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

�

79 procent

�

15 �

�

�

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från
energiskatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

background image

4

SFS 2007:1387

9 kap.

7 §

5

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ ska om-

fatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till beskattnings-
myndigheten inom tre år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning en-
ligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 14 ska dock återbetal-
ningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka
bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att an-
sökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden
begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

8 §

6

Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ föreligger en-

dast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

a) minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
b) minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
Sådan återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller

14 får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst
500 kronor per kalenderår.

11 kap.

3 §

7

Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 17,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

3. 27,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bräns-
len anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören ska dock avrundas
till hela tiondels ören.

16. Förbrukning i processer
för framställning av andra
mineraliska ämnen än me-
taller under förutsättning att
det ingående materialet ge-
nom uppvärmning i ugnar
förändras kemiskt eller dess
inre fysikaliska struktur för-
ändras

100 procent 100 procent 100 procent

5

Senaste lydelse 2006:1508.

6

Senaste lydelse 2005:1189.

7

Senaste lydelse 2006:1508.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från
energiskatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

background image

5

SFS 2007:1387

4 §

8

Förteckning över kommuner som avses i 3 § första stycket.

Norrbottens län

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Samtliga kommuner

Jämtlands län

Västernorrlands län

Samtliga kommuner

Sollefteå

�&nge
�rnsköldsvik

Gävleborgs län

Dalarnas län

Ljusdal Malung-Sälen
Mora
Orsa
�lvdalen

Värmlands län

Torsby

12 §

9

Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruks-

verksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vat-
tenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning ska omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas

förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndighe-
ten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkal-
las om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.
Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda
skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per kilowatt-
timme. �&terbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst
500 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf

Bohlin

(Finansdepartementet)

8

Senaste lydelse 1996:967.

9

Senaste lydelse 2006:1508.

5

SFS 2007:1353�1397

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007