SFS 2007:1388 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt

16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

12 kap.

5 §

2

Utgifter för tjänsteresor med egen bil ska dras av med 1 krona och

85 öre för varje kilometer.

Om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar

samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för
dieselolja dras av med 65 öre för varje kilometer och utgifter för annat driv-
medel med 95 öre för varje kilometer.

27 §

3

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska dras av om avståndet mel-

lan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår
att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna trans-
portmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med egen bil ska också dras av om bilen används i

tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst
60 dagar under året, ska utgifterna dras av för alla de dagar som bilen an-
vänts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om kör-
sträckan är minst 300 mil per år.

Avdrag ska göras med 1 krona och 85 öre för varje kilometer.
Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt skatt enligt lagen (2004:629)

om trängselskatt ska också dras av.

29 §

4

För skattskyldiga som gör arbetsresor med sin förmånsbil ska utgif-

ter för arbetsresor dras av enligt bestämmelserna i 26�28 §§. I stället för vad
som sägs i 27 § tredje stycket ska utgifter för dieselolja dras av med 65 öre
för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 95 öre för varje
kilometer. Detta gäller också den som gör resorna med en förmånsbil som en
närstående till honom eller hans sambo men inte han själv är skattskyldig
för.

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2005:826.

3

Senaste lydelse 2007:618.

4

Senaste lydelse 2000:1003.

SFS 2007:1388

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1388

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

16 kap.

27 §

5

Utgifter för resor som en näringsidkare gör med egen bil i närings-

verksamheten ska dras av med 1 krona och 85 öre för varje kilometer. Detta
gäller dock inte om bilen är en tillgång i näringsverksamheten.

Om en sådan delägare i ett svenskt handelsbolag som ska uttagsbeskattas

för bilförmån från bolaget använder bilen för resor i näringsverksamheten
och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska
utgifter för dieselolja dras av med 65 öre för varje kilometer och utgifter för
annat drivmedel med 95 öre för varje kilometer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2005:826.