SFS 2007:1389 Lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

071389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2000:466) om

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd finns att

inneha och driva en kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller
återkallats före slutet på en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid
denna tidpunkt.

Skatten utgör för varje kalendermånad 12 648 kronor per megawatt av

den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den högsta
tillåtna termiska effekten inte har fastställts, får beskattningsmyndigheten
beräkna effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka sådan effekt har
fastställts.

5 §

3

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande

period av mer än 90 kalenderdygn, får avdrag med 415 kronor per megawatt
av den termiska effekten göras för det antal kalenderdygn som överstiger 90.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2005:963.

3

Senaste lydelse 2005:963.

SFS 2007:1389

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007