SFS 2007:1391 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

071391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 10 och 11 §§ vägtrafik-

skattelagen (2006:227) och bilaga 1 till lagen ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

2

För personbilar som kan drivas med dieselolja och som blivit skatte-

pliktiga för första gången före utgången av år 2007 ska summan av grundbe-
loppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor
om 3,3.

För personbilar som kan drivas med dieselolja och som blivit skatteplik-

tiga för första gången efter utgången av år 2007 ska summan av grundbelop-
pet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om
3,15.

För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången

av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1
till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ska
fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen i tredje stycket avräknas efter hand vid beslut om for-

donsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.

11 §

3

För personbilar som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1

till denna lag skall fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten,
efter avräkning enligt 2 kap. 10 § fjärde stycket, för skatteår överstiger
384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har

sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §.
Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt skall betalas
enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2006:473.

3

Senaste lydelse 2006:473.

SFS 2007:1391

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1391

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2007:1391

Bilaga 1

Förteckning över kommuner som avses i 2 kap. 11 §

Norrbottens län

: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks,

Kalix, Kiruna, Pajala, �lvsbyns, �verkalix och �vertorneå kommuner.

Västerbottens län

: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele,

Storumans, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och �&sele kommuner.

Jämtlands län

: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds

och �&re kommuner.

Västernorrlands län

: Sollefteå och �&nge kommuner.

Gävleborgs län

: Ljusdals kommun.

Dalarnas län

: Malung-Sälens, Vansbro och �lvdalens kommuner.

Värmlands län

: Torsby kommun.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007