SFS 2007:1392 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

071392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att bilagan till lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

Bilaga

Fordonsskatt

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor
grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen

A Personbilar klass I

1. Personbilar klass I som inte

kan drivas med dieselolja

0 �


900

720

0

901 �

903

183

2. Personbilar klass I som kan

drivas med dieselolja

0 �


900

2 187

0

901 �

2 741

554

B Lätta bussar

1. Lätta bussar som inte kan

drivas med dieselolja

0 �


1 300

720

0

1 301 � 1 600

903

164

1 601 � 3 000

1 396

129

3 001 � 3 500

3 197

0

SFS 2007:1392

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1392

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

2. Lätta bussar som kan drivas

med dieselolja

0 � 1 300

2 187

0

1 301 � 1 600

2 339

59

1 601 � 3 000

2 517

178

3 001 � 3 500

5 018

0

C Lätta lastbilar och person-

bilar klass II

1. Lätta lastbilar och person-

bilar klass II som inte kan
drivas med dieselolja

0 � 1 300

720

0

1 301 � 1 600

903

164

1 601 � 3 000

1 396

129

3 001 �

3 197

0

2. Lätta lastbilar och person-

bilar klass II som kan drivas
med dieselolja

0

� 1 300

2 187

0

1 301 � 1 600

2 339

59

1 601 � 3 000

2 517

178

3 001 �

5 018

0

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor
grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen