SFS 2007:1393 Lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

071393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:779) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

b) miljöklass 2

2 kr 95 öre
per liter
1 kr 32 öre
per liter
2 kr 98 öre
per liter

2 kr 34 öre
per liter
2 kr 34 öre
per liter
2 kr 34 öre
per liter

5 kr 29 öre
per liter
3 kr 66 öre
per liter
5 kr 32 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 68 öre
per liter

2 kr 34 öre
per liter

6 kr 2 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,

764 kr per m

3

2 883 kr per m

3

3 647 kr per m

3

SFS 2007:1393

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1393

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

b) inte har försetts med
märk- och färgämnen och
ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350°C, tillhörig
miljöklass 1

1 277 kr per m

3

2 883 kr per m

3

4 160 kr per m

3

miljöklass 2

1 530 kr per m

3

2 883 kr per m

3

4 413 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

1 663 kr per m

3

2 883 kr per m

3

4 546 kr per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 kg

150 kr per
1 000 kg

1 584 kr per
1 000 kg

3 033 kr per
1 000 kg

1 584 kr per
1 000 kg

3 183 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg
b) annat ändamål än som
avses under a

0 kr per
1 000 m

3

247 kr per
1 000 m

3

1 282 kr per
1 000 m

3

2 159 kr per
1 000 m

3

1 282 kr per
1 000 m

3

2 406 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

325 kr per
1 000 kg

2 509 kr per
1 000 kg

2 834 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt