SFS 2007:1395 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

071395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i djurskyddsf�rordningen (1988:539);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 5, 6, 6 a, 6 b, 56, 57 och 67 �� djurskyddsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen (1988:539)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Stall och andra f�rvaringsutrymmen samt h�gn f�r h�star, f�r djur</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">som f�ds upp eller h�lls f�r produktion av livsmedel, ull, skinn eller p�lsar<br/>eller f�r djur som anv�nds i s�dan undervisning som inte �r djurf�rs�k, f�r<br/>inte uppf�ras, byggas till eller byggas om utan att stallen, f�rvaringsutrym-<br/>mena eller h�gnen p� f�rhand har godk�nts fr�n djurskydds- och djurh�lso-<br/>synpunkt. Detsamma g�ller n�r ett stall, ett annat f�rvaringsutrymme eller<br/>ett h�ng �ndras p� ett s�tt som �r av v�sentlig betydelse fr�n djurskydds-<br/>eller djurh�lsosynpunkt eller n�r ett stall, ett annat f�rvaringsutrymme eller<br/>ett h�gn som f�rut har anv�nts f�r annat �ndam�l tas i anspr�k eller inreds<br/>f�r s�dan djurh�llning eller djuruppf�dning. Vad som s�gs om stall, annat<br/>f�rvaringsutrymme och h�gn g�ller �ven del av stall, del av annat f�rva-<br/>ringsutrymme samt del av h�gn.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte stall, andra f�rvaringsutrymmen och h�gn som</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">anv�nds av F�rsvarsmakten.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om villkor f�r f�rpr�vning och</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om undantag fr�n f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Fr�gor om f�rpr�vning enligt 5 � pr�vas av l�nsstyrelsen. L�nsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">sen ska besiktiga stall och andra f�rvaringsutrymmen samt h�gn innan de tas<br/>i bruk eller, om detta �r mer l�mpligt, snarast m�jligt d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om besiktningen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>6 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�gon utf�r en �tg�rd enligt 5 � utan godk�nnande p� f�rhand av</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">l�nsstyrelsen, ska l�nsstyrelsen besluta att det ska tas ut en s�dan s�rskild av-<br/>gift som avses i 3 a � andra stycket djurskyddslagen (1988:534).</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">Den s�rskilda avgiften ska <br/>1. f�r �tg�rder som avser nybyggnad f�r ett mindre antal djur med anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">dande av bepr�vad teknik eller mindre om- eller tillbyggnad uppg� till<br/>12 000 kr, och </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rordningen omtryckt 2006:818.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2007:484.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2007:484.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�r annan nybyggnad eller f�r st�rre om- eller tillbyggnad uppg� till</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">24 000 kr. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Har fr�gan inte tagits upp av l�nsstyrelsen inom fem �r fr�n det att �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">den vidtogs, f�r n�gon s�rskild avgift inte tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en �tg�rd i fr�ga om stall, annat f�rvaringsutrymme f�r djur eller</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">h�gn som kr�ver f�rpr�vning enligt 5 � har vidtagits utan s�dan pr�vning<br/>ska l�nsstyrelsen fatta beslut som avses i 3 b � djurskyddslagen (1988:534).</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>56 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:231px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om n�gon utf�r en �tg�rd enligt 55 � utan godk�nnande p� f�rhand</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">av Jordbruksverket, ska myndigheten besluta att det ska tas ut en s�dan s�r-<br/>skild avgift som avses i 3 a � andra stycket djurskyddslagen (1988:534).</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">Den s�rskilda avgiften ska f�r ny-, om- eller tillbyggnad i fr�ga om <br/>1. mindre antal utrymmen f�r f� och vanligt f�rekommande djurslag med</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">anv�ndande av bepr�vad teknik uppg� till 10 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. st�rre antal utrymmen f�r f� och vanligt f�rekommande djurslag med</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">anv�ndande av bepr�vad teknik uppg� till 15 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. mindre eller st�rre antal utrymmen f�r f� djurslag d�r antingen djursla-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">gen �r vanligt f�rekommande eller d�r tekniken som anv�nds �r bepr�vad<br/>uppg� till 15 000 kr, </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. mindre eller st�rre antal utrymmen f�r m�nga djurslag d�r antingen</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">djurslagen �r vanligt f�rekommande eller d�r tekniken som anv�nds �r be-<br/>pr�vad uppg� till 20 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. mindre eller st�rre antal utrymmen d�r djurslagen �r mindre vanligt f�-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">rekommande och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�vad uppg� till<br/>20 000 kr, </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">6. ett mycket stort antal utrymmen som i �vrigt uppfyller kraven i punk-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">terna 1, 2, 3 eller 4 uppg� till 20 000 kr, </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">7. st�rre antal utrymmen med anv�ndande av m�nga djurslag, vilka �r</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">mindre vanligt f�rekommande och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�-<br/>vad uppg� till 40 000 kr, och </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">8. mycket stort antal utrymmen med anv�ndande av mindre vanligt f�re-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">kommande djurslag och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�vad uppg�<br/>till 40 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Har fr�gan inte tagits upp av Jordbruksverket inom fem �r fr�n det att �t-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">g�rden vidtogs, f�r n�gon s�rskild avgift inte tas ut. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>57 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en �tg�rd i fr�ga om anl�ggning eller annat f�rvaringsutrymme</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�r f�rs�ksdjur som kr�ver f�rpr�vning enligt 55 � har vidtagits utan s�dan<br/>pr�vning ska Jordbruksverket fatta beslut som avses i 3 b � djurskyddslagen<br/>(1988:534). </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>67 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att avgift ska betalas i</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�renden om </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. godk�nnande av ny teknik, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:484.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:484.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:484.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. registrering av djurtransport�rer och undantag fr�n kravet p� ligghall</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r uteg�ngsdjur, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">3. tillst�nd enligt 19 a � djurskyddslagen (1988:534), <br/>4. godk�nnande enligt 20 � djurskyddslagen och 37 � denna f�rordning, <br/>5. undantag enligt 13 a � denna f�rordning, och <br/>6. f�rordnande av veterin�r enligt 33 � denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i djurskyddsf�rordningen (1988:539);

utf�rdad den 18 december 2007.

Regeringen f�reskriver att 5, 6, 6 a, 6 b, 56, 57 och 67 �� djurskyddsf�rord-

ningen (1988:539)

1

ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Stall och andra f�rvaringsutrymmen samt h�gn f�r h�star, f�r djur

som f�ds upp eller h�lls f�r produktion av livsmedel, ull, skinn eller p�lsar
eller f�r djur som anv�nds i s�dan undervisning som inte �r djurf�rs�k, f�r
inte uppf�ras, byggas till eller byggas om utan att stallen, f�rvaringsutrym-
mena eller h�gnen p� f�rhand har godk�nts fr�n djurskydds- och djurh�lso-
synpunkt. Detsamma g�ller n�r ett stall, ett annat f�rvaringsutrymme eller
ett h�ng �ndras p� ett s�tt som �r av v�sentlig betydelse fr�n djurskydds-
eller djurh�lsosynpunkt eller n�r ett stall, ett annat f�rvaringsutrymme eller
ett h�gn som f�rut har anv�nts f�r annat �ndam�l tas i anspr�k eller inreds
f�r s�dan djurh�llning eller djuruppf�dning. Vad som s�gs om stall, annat
f�rvaringsutrymme och h�gn g�ller �ven del av stall, del av annat f�rva-
ringsutrymme samt del av h�gn.

F�rsta stycket g�ller inte stall, andra f�rvaringsutrymmen och h�gn som

anv�nds av F�rsvarsmakten.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om villkor f�r f�rpr�vning och

om undantag fr�n f�rsta stycket.

6 �

3

Fr�gor om f�rpr�vning enligt 5 � pr�vas av l�nsstyrelsen. L�nsstyrel-

sen ska besiktiga stall och andra f�rvaringsutrymmen samt h�gn innan de tas
i bruk eller, om detta �r mer l�mpligt, snarast m�jligt d�refter.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om besiktningen.

6 a �

Om n�gon utf�r en �tg�rd enligt 5 � utan godk�nnande p� f�rhand av

l�nsstyrelsen, ska l�nsstyrelsen besluta att det ska tas ut en s�dan s�rskild av-
gift som avses i 3 a � andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den s�rskilda avgiften ska
1. f�r �tg�rder som avser nybyggnad f�r ett mindre antal djur med anv�n-

dande av bepr�vad teknik eller mindre om- eller tillbyggnad uppg� till
12 000 kr, och

1

F�rordningen omtryckt 2006:818.

2

Senaste lydelse 2007:484.

3

Senaste lydelse 2007:484.

SFS 2007:1395

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1395

2. f�r annan nybyggnad eller f�r st�rre om- eller tillbyggnad uppg� till

24 000 kr.

Har fr�gan inte tagits upp av l�nsstyrelsen inom fem �r fr�n det att �tg�r-

den vidtogs, f�r n�gon s�rskild avgift inte tas ut.

6 b �

Om en �tg�rd i fr�ga om stall, annat f�rvaringsutrymme f�r djur eller

h�gn som kr�ver f�rpr�vning enligt 5 � har vidtagits utan s�dan pr�vning
ska l�nsstyrelsen fatta beslut som avses i 3 b � djurskyddslagen (1988:534).

56 �

4

Om n�gon utf�r en �tg�rd enligt 55 � utan godk�nnande p� f�rhand

av Jordbruksverket, ska myndigheten besluta att det ska tas ut en s�dan s�r-
skild avgift som avses i 3 a � andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den s�rskilda avgiften ska f�r ny-, om- eller tillbyggnad i fr�ga om
1. mindre antal utrymmen f�r f� och vanligt f�rekommande djurslag med

anv�ndande av bepr�vad teknik uppg� till 10 000 kr,

2. st�rre antal utrymmen f�r f� och vanligt f�rekommande djurslag med

anv�ndande av bepr�vad teknik uppg� till 15 000 kr,

3. mindre eller st�rre antal utrymmen f�r f� djurslag d�r antingen djursla-

gen �r vanligt f�rekommande eller d�r tekniken som anv�nds �r bepr�vad
uppg� till 15 000 kr,

4. mindre eller st�rre antal utrymmen f�r m�nga djurslag d�r antingen

djurslagen �r vanligt f�rekommande eller d�r tekniken som anv�nds �r be-
pr�vad uppg� till 20 000 kr,

5. mindre eller st�rre antal utrymmen d�r djurslagen �r mindre vanligt f�-

rekommande och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�vad uppg� till
20 000 kr,

6. ett mycket stort antal utrymmen som i �vrigt uppfyller kraven i punk-

terna 1, 2, 3 eller 4 uppg� till 20 000 kr,

7. st�rre antal utrymmen med anv�ndande av m�nga djurslag, vilka �r

mindre vanligt f�rekommande och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�-
vad uppg� till 40 000 kr, och

8. mycket stort antal utrymmen med anv�ndande av mindre vanligt f�re-

kommande djurslag och d�r tekniken som anv�nds inte �r bepr�vad uppg�
till 40 000 kr.

Har fr�gan inte tagits upp av Jordbruksverket inom fem �r fr�n det att �t-

g�rden vidtogs, f�r n�gon s�rskild avgift inte tas ut.

57 �

5

Om en �tg�rd i fr�ga om anl�ggning eller annat f�rvaringsutrymme

f�r f�rs�ksdjur som kr�ver f�rpr�vning enligt 55 � har vidtagits utan s�dan
pr�vning ska Jordbruksverket fatta beslut som avses i 3 b � djurskyddslagen
(1988:534).

67 �

6

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att avgift ska betalas i

�renden om

1. godk�nnande av ny teknik,

4

Senaste lydelse 2007:484.

5

Senaste lydelse 2007:484.

6

Senaste lydelse 2007:484.

background image

3

SFS 2007:1395

2. registrering av djurtransport�rer och undantag fr�n kravet p� ligghall

f�r uteg�ngsdjur,

3. tillst�nd enligt 19 a � djurskyddslagen (1988:534),
4. godk�nnande enligt 20 � djurskyddslagen och 37 � denna f�rordning,
5. undantag enligt 13 a � denna f�rordning, och
6. f�rordnande av veterin�r enligt 33 � denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;