SFS 2007:1395 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

071395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 6 a, 6 b, 56, 57 och 67 §§ djurskyddsförord-

ningen (1988:539)

1

ska ha följande lydelse.

5 §

2

Stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn för hästar, för djur

som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar
eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök, får
inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrym-
mena eller hägnen på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälso-
synpunkt. Detsamma gäller när ett stall, ett annat förvaringsutrymme eller
ett häng ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds-
eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall, ett annat förvaringsutrymme eller
ett hägn som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds
för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad som sägs om stall, annat
förvaringsutrymme och hägn gäller även del av stall, del av annat förva-
ringsutrymme samt del av hägn.

Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som

används av Försvarsmakten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förprövning och

om undantag från första stycket.

6 §

3

Frågor om förprövning enligt 5 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrel-

sen ska besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn innan de tas
i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om besiktningen.

6 a §

Om någon utför en åtgärd enligt 5 § utan godkännande på förhand av

länsstyrelsen, ska länsstyrelsen besluta att det ska tas ut en sådan särskild av-
gift som avses i 3 a § andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska
1. för åtgärder som avser nybyggnad för ett mindre antal djur med använ-

dande av beprövad teknik eller mindre om- eller tillbyggnad uppgå till
12 000 kr, och

1

Förordningen omtryckt 2006:818.

2

Senaste lydelse 2007:484.

3

Senaste lydelse 2007:484.

SFS 2007:1395

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1395

2. för annan nybyggnad eller för större om- eller tillbyggnad uppgå till

24 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av länsstyrelsen inom fem år från det att åtgär-

den vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut.

6 b §

Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller

hägn som kräver förprövning enligt 5 § har vidtagits utan sådan prövning
ska länsstyrelsen fatta beslut som avses i 3 b § djurskyddslagen (1988:534).

56 §

4

Om någon utför en åtgärd enligt 55 § utan godkännande på förhand

av Jordbruksverket, ska myndigheten besluta att det ska tas ut en sådan sär-
skild avgift som avses i 3 a § andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska för ny-, om- eller tillbyggnad i fråga om
1. mindre antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med

användande av beprövad teknik uppgå till 10 000 kr,

2. större antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med

användande av beprövad teknik uppgå till 15 000 kr,

3. mindre eller större antal utrymmen för få djurslag där antingen djursla-

gen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad
uppgå till 15 000 kr,

4. mindre eller större antal utrymmen för många djurslag där antingen

djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är be-
prövad uppgå till 20 000 kr,

5. mindre eller större antal utrymmen där djurslagen är mindre vanligt fö-

rekommande och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till
20 000 kr,

6. ett mycket stort antal utrymmen som i övrigt uppfyller kraven i punk-

terna 1, 2, 3 eller 4 uppgå till 20 000 kr,

7. större antal utrymmen med användande av många djurslag, vilka är

mindre vanligt förekommande och där tekniken som används inte är beprö-
vad uppgå till 40 000 kr, och

8. mycket stort antal utrymmen med användande av mindre vanligt före-

kommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå
till 40 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av Jordbruksverket inom fem år från det att åt-

gärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut.

57 §

5

Om en åtgärd i fråga om anläggning eller annat förvaringsutrymme

för försöksdjur som kräver förprövning enligt 55 § har vidtagits utan sådan
prövning ska Jordbruksverket fatta beslut som avses i 3 b § djurskyddslagen
(1988:534).

67 §

6

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas i

ärenden om

1. godkännande av ny teknik,

4

Senaste lydelse 2007:484.

5

Senaste lydelse 2007:484.

6

Senaste lydelse 2007:484.

background image

3

SFS 2007:1395

2. registrering av djurtransportörer och undantag från kravet på ligghall

för utegångsdjur,

3. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),
4. godkännande enligt 20 § djurskyddslagen och 37 § denna förordning,
5. undantag enligt 13 a § denna förordning, och
6. förordnande av veterinär enligt 33 § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007