SFS 2007:1396 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

071396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 11 § och 4 kap. 3 § studiestödsförord-

ningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Med förmögenhet avses i 10 § sådan förmögenhet som skulle ha varit

skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhets-
skatt. Vid beräkningen ska det dock bortses från privatbostadsfastighet eller
privatbostadsrätt och skulder med säkerhet i den egendomen.

4 kap.

3 §

Från och med det kalenderår då låntagaren fyller 50 år ska tillägg för

förmögenhet göras till den inkomst som anges i 4 kap. 14 § första stycket
studiestödslagen (1999:1395). Tillägg ska göras med 20 procent av den för-
mögenhet som överstiger 2,75 prisbasbelopp, avrundat nedåt till helt tiotu-
sental kronor.

Som låntagarens förmögenhet räknas sådan förmögenhet som skulle ha

varit skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmö-
genhetsskatt. Vid beräkningen ska det dock bortses från privatbostadsfastig-
het eller privatbostadsrätt och skulder med säkerhet i den egendomen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1396

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007