SFS 2007:1397 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet

071397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta

vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Vetenskapsrådet
ska

1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja mång- och tvärvetenskapliga forskningssatsningar,
4. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och

organisationer som bedriver och finansierar forskning,

5. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda

forskningsmiljöer och därvid främja en prioritering av forskningsinriktning-
arna,

6. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
7. främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för

forskning och teknisk utveckling,

8. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte,

9. nationellt ansvara för övergripande information om forskning och

forskningsresultat,

10. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-

medla information om forskningsetiska frågor,

11. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhets-

område,

12. främja forskares rörlighet, och
13. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikpröv-

ningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

2 §

Vetenskapsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning,
2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella forsknings-

anläggningar, internationella åtaganden och högpresterande datorsystem,

3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga

kvalitet och betydelse,

4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,

SFS 2007:1397

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1397

5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer

Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra
berörda har,

6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forsk-

ningspolitiska frågor, och

7. bedriva långsiktig planering av polarforskning.

Ledning

3 §

Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 §

Styrelsen ska bestå av högst tretton ledamöter.

5 §

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, däribland
minst en ledamot som har utsetts av regeringen.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

Organisation

6 §

Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etik-

prövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och
svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed samman-
hängande uppgifter utförs.

Särskilda beslutsorgan

Allmänna bestämmelser

7 §

Inom Vetenskapsrådet finns det följande särskilda beslutsorgan:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som ansvarar för

humaniora inklusive det konstnärliga området och konstnärligt utvecklings-
arbete, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

� �mnesrådet för medicin, som ansvarar för medicin inklusive vårdveten-

skap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som ansvarar för

naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som har till ansvar att främja och

stödja utbildningsvetenskaplig forskning av högsta kvalitet, och

� de ytterligare särskilda beslutsorgan som styrelsen för Vetenskapsrådet

beslutar.

8 §

�mnesråden, Utbildningsvetenskapliga kommittén och andra särskilda

beslutsorgan ansvarar för sina beslut och sin verksamhet inför Vetenskapsrå-
dets styrelse.

background image

3

SFS 2007:1397

�mnesråden

9 §

Varje ämnesråd ska inom sitt verksamhetsområde fördela medel till

forskning med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och stra-
tegiska frågor.

10 §

Varje ämnesråd ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta underlag

till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och får på eget
initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

11 §

Varje ämnesråd ska bestå av en ordförande och tio andra ledamöter.

12 §

För varje ämnesråd ska det finnas en huvudsekreterare med hög

vetenskaplig kompetens som ska ha vetenskapligt ansvar för ämnesrådets
verksamhet. Huvudsekreteraren är föredragande i ämnesrådet.

13 §

Ett ämnesråd är beslutfört när ordförande och minst hälften av de

andra ledamöterna är närvarande. Personliga ersättare har rätt att närvara vid
sammanträde med ämnesrådet, även om de inte har kallats in i någon leda-
mots ställe. De får i sådana fall delta i överläggningarna men inte i besluten.

14 §

Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner samman-

träda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ord-
föranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, däri-
bland minst en ledamot som har utsetts av regeringen.

Utbildningsvetenskapliga kommittén

15 §

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska inom sitt verksamhetsom-

råde, med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strate-
giska frågor, fördela medel till forskning och utbildning på forskarnivå som
bedrivs i anslutning till lärarutbildning och som svarar mot behoven inom
lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten.

16 §

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska på begäran av Vetenskaps-

rådet upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska
frågor och får på eget initiativ väcka sådana frågor till myndigheten.

17 §

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och

det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet
ska utse ordföranden och de andra ledamöterna. Flertalet av ledamöterna ska
vara forskare.

Anställningar och uppdrag

18 §

Generaldirektören är myndighetschef.

19 §

Regeringen utser fyra av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden.

�&tta ledamöter utses genom val enligt förordningen (2002:1018) om elek-
torsförsamling vid forskningsråd. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

background image

4

SFS 2007:1397

Ordföranden och övriga ledamöter, utom generaldirektören, utses för tre

år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utses genom ett elektorsval,

utser regeringen en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden
efter förslag av styrelsen.

20 §

Sju av ämnesrådens ledamöter ska utses genom val enligt förord-

ningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd och fyra leda-
möter, däribland ordföranden, ska utses av regeringen. �mnesrådet utser en
vice ordförande inom sig.

För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en personlig ersättare.

Personliga ersättare ska utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de
ersätter.

21 §

Ordföranden och övriga ledamöter samt personliga ersättare utses för

tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två man-
datperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller personlig ersättare som ut-

ses genom ett elektorsval, utses en ny ledamot eller ersättare för återstående
delen av mandatperioden av regeringen efter förslag av Vetenskapsrådet.

22 §

Huvudsekreterarna vid ämnesråden anställs av Vetenskapsrådet efter

samråd med respektive ämnesråd. Huvudsekreteraren anställs för en
bestämd tid och den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara
om det finns särskilda skäl.

�vrig personal anställs av Vetenskapsrådet.
Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt

förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

Medelsfördelning

23 §

Beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

Vetenskapsrådet eller ett särskilt beslutsorgan ska vid beslut om att

bevilja medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed
ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs upp.

Vetenskaprådet eller ett särskilt beslutsorgan som har beviljat medel, får

besluta att medlen inte längre ska betalas, om den verksamhet som medlen
avser inte längre uppfyller de krav som ställts upp. En upplysning om detta
ska tas in i beslutet att bevilja medel.

24 §

Vetenskapsrådet får, efter samråd med de myndigheter som förvaltar

medel som Vetenskapsrådet eller ett särskilt beslutsorgan har anvisat, med-
dela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna en redogö-

relse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

background image

5

SFS 2007:1397

Personalansvarsnämnd

25 §

Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 §

Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2002:1018) om elektors-

församling vid forskningsråd och personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

�verklagande

27 §

Beslut i ärenden om fördelning av medel får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007