SFS 2007:1398 Lag om kommunal fastighetsavgift

071398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommunal fastighetsavgift;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Avgiftsplikt

1 §

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 §, betalas för

sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet,
hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad
som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus. Avgift ska inte betalas
för fastighet som året före taxeringsåret inte varit avgiftspliktig enligt fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152).

Avgiftsskyldighet

2 §

Fastighetsavgift ska betalas för kalenderåret av den som vid ingången

av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Avgiftens storlek

3 §

Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser värderingsenhet för småhus

som är uppfört samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma
taxeringsenhet 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för småhus, dock
högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

b) för värderingsenhet för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt

värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådan värderingsenhet för småhus, dock högst 0,75 procent av
bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,

c) för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder

som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom
samma taxeringsenhet 1 200 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 pro-
cent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per värde-

ringsenhet för småhus och fastighetsavgiften per bostadslägenhet till fastig-
hetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad med ett belopp motsvarande in-

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1398

Utkom från trycket
den 28 december 2007

2*

SFS 2007:1398�1431

background image

2

SFS 2007:1398

komstbasbeloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella kalenderåret
uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften uttrycks i hela krontal så att
öretal faller bort.

Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1

kap. 6

§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

4 §

Med bostadslägenhet avses i 3 § första stycket c en sådan lägenhet som

är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

5 §

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns en eller flera värde-

ringsenheter för småhus som är uppförda och en eller flera värderingsenhe-
ter för småhus som är under uppförande, ska vid tillämpningen av 3 § tomt-
marken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

6 §

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som

innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått in-
komsttaxeringsåret, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhö-
rande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsavgift för de därpå följande fem kalenderåren.
Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken vär-
deår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett
värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått in-
komsttaxeringsåret, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter

för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de små-
hus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har mins-
kats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minsk-
ning.

7 §

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)

ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan
som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för
fastighetsavgiften om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsavgift och fastighetsskatt ska beräknas för skilda delar av

fastigheten, ska taxeringsvärdet när det används som underlag för beräk-
ningen av fastighetsavgiften utgöras av den del av värdet som hör till respek-
tive fastighetsdel.

�vriga bestämmelser

8 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och in-
komstskattelagen (1999:1229).

9 §

I fråga om förfarandet för att fastställa underlag för fastighetsavgift

gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

10 §

I fråga om debitering och betalning av fastighetsavgift gäller bestäm-

melserna i skattebetalningslagen (1997:483).

background image

3

SFS 2007:1398

11 §

I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs

om skatt i skattebrottslagen (1971:69) och lagen (1978:880) om betalnings-
säkring för skatter, tullar och avgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpning av 6 § första stycket ska den som för kalenderåret 2007

är berättigad till hel eller halv minskning av fastighetsskatt enligt 3 § andra
stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt i dess lydelse före den
1 januari 2008, och som skulle ha varit berättigad till fortsatt minskning för
kalenderåret 2008, vara berättigad till hel eller halv minskning av den kom-
munala fastighetsavgiften enligt vad som skulle ha gällt i fråga om minsk-
ning av fastighetsskatt enligt sistnämnda paragraf.

3. Den som är skyldig att betala fastighetsavgift för en sådan fastighet

eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket c ska senast den 30 juni
2008 lämna uppgift till Skatteverket om antalet bostadslägenheter per värde-
ringsenhet på denna fastighet eller del av fastighet. 20 kap. 2 § tredje stycket
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas på motsvarande sätt i fråga
om detta uppgiftslämnande.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007