SFS 2007:1399 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

071399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 3 §§, 4 kap. 16 §

samt 5 kap. 4 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller

avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�5, 7 och 8 nämnda lag,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fast-

ställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

2 §

3

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även avgift

och avgiftsskyldig enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och
lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

3 §

4

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområden som i inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelserna om juridiska personer ska dock tillämpas också på han-

delsbolag och dödsbon.

Med kommun likställs i denna lag landsting och annan menighet som har

beskattningsrätt.

1

Prop. 2007/08:26 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2005:1174.

3

Senaste lydelse 1997:947.

4

Senaste lydelse 1999:1261.

SFS 2007:1399

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1399

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 kap.

16 §

5

Eftertaxering får ske om den skattskyldige

1. i självdeklaration eller på annat sätt under förfarandet lämnat oriktig

uppgift till ledning för taxeringen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller
3. underlåtit att lämna självdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning

trots att han är uppgiftspliktig

och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxe-

ringsbeslut som avser den skattskyldige eller hans make blivit felaktigt eller
inte fattats.

Vad som avses med oriktig uppgift framgår av 5 kap. 1 § andra stycket.

5 kap.

4 §

6

Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget fyrtio procent av

sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1�5 och som, ifall den orik-
tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige eller
hans make. I fråga om mervärdesskatt är skattetillägget tjugo procent av den
skatt som felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

Skattetillägget ska beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdes-

skatt, fem procent när den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat
rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatte-
verket och som har varit tillgängligt för verket före utgången av november
taxeringsåret.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas

komma att hänföras till fel taxeringsår eller fel redovisningsperiod, ska skat-
tetillägget beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdesskatt, fem
procent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 1 § första stycket 5 och 2 § tillämpas

första gången vid 2009 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande
vid 2008 och tidigare års taxeringar.

3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid 2008 års

taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års
taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2003:211.

6

Senaste lydelse 2004:129.