SFS 2007:1400 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

071400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1993:737) om bostads-

bidrag ska ha följande lydelse.

5 §

2

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för förmögen-

het beräknad per den 31 december det år som bostadsbidraget avser enligt
vad som anges i denna paragraf. Tillägg ska göras för varje sökande och
varje barn som avses i 10 § med undantag av första stycket 2 och 3 samt
tredje stycket. Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som skulle ha
varit skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmö-
genhetsskatt, beräknad med bortseende från privatbostadsfastighet eller bo-
stadsrätt för vilken bostadsbidrag söks och skulder med säkerhet i denna
egendom. Vid beräkningen ska det också bortses från sådan tillgång som
anges i 5 a och 5 b §§. Tillägg ska göras med 15 procent av den samman-
lagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundat nedåt till helt
tiotusental kronor.

Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på bostadsbidrag

som avser tid från och med den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2004:477.

SFS 2007:1400

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007