SFS 2007:1401 Lag om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

071401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1995:575) om skatte-

flykt ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal och statlig in-

komstskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande vid 2007 och
tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

SFS 2007:1401

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007