SFS 2007:1402 Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

071402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 § lagen (1996:1030) om under-

hållsstöd ska ha följande lydelse.

26 §

2

Till beloppen enligt 25 § ska läggas

1. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag, och

2. en procent av den del av den bidragsskyldiges förmögenhet som över-

stiger 1 500 000 kronor. Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som
skulle ha varit skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt.

Det sålunda framräknade beloppet ska minskas med 100 000 kronor och

utgör därefter den inkomst som ska ligga till grund för beräkningen av åter-
betalningsskyldigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2006:1469.

SFS 2007:1402

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007