SFS 2007:1403 Lag om upphävande av lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

071403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1997:323) om statlig förmö-

genhetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda
lagen gäller dock fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

SFS 2007:1403

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007