SFS 2007:1404 Lag om upphävande av lagen (1997:324) om begränsning av skatt

071404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1997:324) om
begränsning av skatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1997:324) om begränsning

av skatt ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda lagen
gäller dock fortfarande i fråga om debitering av slutlig skatt och tillkom-
mande skatt vid 2008 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

SFS 2007:1404

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007