SFS 2007:1406 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 11 §, 9 kap. 4 §, 33 kap.

10 §, 59 kap. 5, 9 och 14 §§, 65 kap. 13 § samt 66 kap. 2 § inkomstskattela-
gen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

7 kap.

11 §

2

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § för en

förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är
avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser
att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten
på en fastighet som används av föreningen.

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med

villkor att föreningen skall ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt
som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av taxe-
ringarna för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 12 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 kap.

4 §

3

Svenska allmänna skatter får inte dras av. Som sådana skatter räknas

bland annat kommunal och statlig inkomstskatt och kupongskatt.

33 kap.

10 §

4

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte ford-

ringar eller skulder som avser

� statlig inkomstskatt,
� kommunal inkomstskatt,
� egenavgifter,
� avkastningsskatt enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel,

1

Prop. 2007/08:26 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2003:669.

3

Senaste lydelse 2007:618.

4

Senaste lydelse 2004:1149.

SFS 2007:1406

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1406

� särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pen-

sionskostnader,

� statlig fastighetsskatt,
� kommunal fastighetsavgift,
� mervärdesskatt som ska redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 §

skattebetalningslagen (1997:483),

� avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
� skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

59 kap.

5 §

5

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 12 000 kronor med till-

lägg enligt andra och tredje styckena.

För avdragsgrundande inkomst av anställning är tillägget, om den skatt-

skyldige helt saknar pensionsrätt i anställning, 35 procent av inkomsten,
dock högst 10 prisbasbelopp.

För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är tillägget 35

procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

9 §

6

För skattskyldiga som har avdragsgrundande inkomst i inkomstslaget

tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket
medge pensionssparavdrag med högst samma belopp som för sådana inkom-
ster som avses i 5 § andra stycket. För skattskyldiga som fått särskild ersätt-
ning i samband med att en anställning upphört och som inte har ett betryg-
gande pensionsskydd, får Skatteverket medge avdrag med ett högre belopp.

14 §

Om den skattskyldige skall göra pensionssparavdrag både i inkomsts-

laget näringsverksamhet och som allmänt avdrag, får han upp till 12 000
kronor fritt fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänna av-
drag.

65 kap.

13 §

7

Bestämmelser om skatteberäkning inom familjen i fåmansföretags-

förhållanden finns i 57 kap. 36 §.

Bestämmelser om särskild skatteberäkning i vissa fall för inkomst som

hänför sig till minst två beskattningsår finns i 66 kap.

66 kap.

2 §

8

Särskild skatteberäkning skall göras bara om den skattskyldige begär

det. Skatteberäkningen skall omfatta all ackumulerad inkomst i ett inkomsts-
lag. Ackumulerad inkomst som uppkommit i ett annat inkomstslag får däre-
mot undantas vid skatteberäkningen. Om den ackumulerade inkomsten hän-
för sig till inkomst av näringsverksamhet gäller vad som sagts om inkomst-
slag för varje näringsverksamhet.

5

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 2003:669.

7

Senaste lydelse 2005:1136. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

8

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2007:1406

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 11 §, 9 kap. 4 § och 33 kap. 10 §, utom

strecksatsen om kommunal fastighetsavgift, tillämpas första gången vid
2008 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidi-
gare års taxeringar.

3. De nya bestämmelserna i 33 kap 10 kap. 10 § strecksatsen om kommu-

nal fastighetsavgift, 65 kap. 13 och 66 kap. 2 § tillämpas första gången vid
2009 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidi-
gare års taxeringar.

4. De nya bestämmelserna i 59 kap. 5, 9 och 14 §§ tillämpas första gången

vid 2009 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och
tidigare års taxeringar. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före
ikraftträdandet tillämpas 59 kap. 5, 9 och 14 §§ i deras äldre lydelser för för-
säkringspremier som betalats respektive insättningar på pensionssparkonton
som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om pre-
mier och insättningar som betalats respektive satts in efter ikraftträdandet
gäller att avdrag får göras för dessa bara till den del som avdragsutrymmet
beräknat enligt bestämmelsen i sin nya lydelse överstiger avdraget för pre-
mier som betalats respektive insättningar som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007