SFS 2007:1407 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

071407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

16 §

2

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för förmögen-

het beräknad per den 31 december året före det år då ansökan om bostadstil-
lägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §.

Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som skulle ha varit skatte-

pliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
beräknad med bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller
privatbostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och som utgör den sökandes permanentbostad samt skulder
med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin bostad i särskild
boendeform ska detsamma gälla i fråga om värdet av privatbostadsfastighet
eller privatbostadsrätt som utgör permanentbostad för den sökandes make.

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall finns bestäm-

melser om beräkning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt
den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2002:326.

SFS 2007:1407

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007