SFS 2007:1408 Lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

071408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion
för fastighetsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 6�8 och 11 §§ lagen (2001:906)

om skattereduktion för fastighetsskatt ska ha följande lydelse.

3 §

Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) ska likställas med ägare.

Enbart de personer som enligt 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om

statlig förmögenhetsskatt skulle ha sambeskattats ska vid tillämpningen av
denna lag anses ingå i samma hushåll. Har ett dödsbo rätt till skattereduktion
enligt 8 § ska dödsboet och de personer som avses i 8 § 1 vid tillämpningen
av 9�12 §§ anses ingå i samma hushåll.

6 §

Skattereduktion kan oavsett bestämmelserna i 5 § tillgodoräknas den

skattskyldige om denne året före taxeringsåret har förvärvat fastigheten ge-
nom arv eller testamente efter sin make, sambo eller förälder, eller genom
bodelning med anledning av makens eller sambons död om

1. den skattskyldige vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha

sambeskattats med makens, sambons eller förälderns dödsbo enligt bestäm-
melserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhets-
skatt,

2. maken, sambon eller föräldern var bosatt på fastigheten den 1 januari

året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till döds-
fallet, eller dennes dödsbo ägde fastigheten den 1 januari året före taxerings-
året,

3. den skattskyldige var bosatt på fastigheten den 1 januari det år då döds-

fallet inträffade och detta förhållande därefter bestått fram till utgången av
året före taxeringsåret, och

4. den skattskyldige fortfarande ägde fastigheten vid utgången av året före

taxeringsåret.

7 §

Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för det år dödsfallet in-

träffade om

1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det

år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestäm-

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

SFS 2007:1408

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1408

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

melserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhets-
skatt,

2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari året före

taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, och

3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och

var bosatt på fastigheten under hela det år som föregått taxeringsåret.

8 §

Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för året efter dödsfalls-

året om

1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det

år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestäm-
melserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhets-
skatt,

2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år

dödsfallet inträffade och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfal-
let, och

3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och

var bosatt på fastigheten den 1 januari det år dödsfallet inträffade och detta
förhållande därefter bestått fram till utgången av året efter dödsfallsåret.

11 §

2

Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

1. den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. den skattskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 § in-

komstskattelagen.

Om det finns flera medlemmar i den skattskyldiges hushåll eller om re-

duktionsfastigheten ägs av flera delägare som ingår i samma hushåll, ska
spärrbeloppet fastställas gemensamt för dem.

Spärrbeloppet får inte fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid
2007 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 2006:4.