SFS 2007:1409 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels

att 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4, 7 och 8 §§, 3 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 1 §,

11 kap. 1 och 8 §§, 14 kap. 13 § och 15 kap. 8 § samt rubriken närmast före
2 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag

samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�5, 7 och 8 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning

för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, be-
dömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervär-

desskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna

uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

1

Prop. 2007/08:19, 2007/08:26 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2005:1175.

SFS 2007:1409

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1409

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomst-

skattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

2 kap.

2 §

3

Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsätt-

ning att

1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet

i annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §

samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 100 kronor,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta eller

utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har upp-
gått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har upp-

gått till sammanlagt minst 100 kronor,

5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas,

6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.

4 §

4

Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklara-

tion, om

1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta eller utdel-

ning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap., har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas,

3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.

7 §

5

Särskild självdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra lik-

nande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande el-
ler motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska in-
tressen,

2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen

(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen,

3

Senaste lydelse 2005:1135.

4

Senaste lydelse 2003:228.

5

Senaste lydelse 2004:72.

background image

3

SFS 2007:1409

om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt
63 kap. 11 § samma lag,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har
uppgått till minst 100 kronor,

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fas-

tighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel
eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,

5. fondbolag eller förvaringsinstitut för varje av bolaget eller institutet

förvaltad investeringsfond, samt

6. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § la-

gen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för
skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representatio-
nen.

Skattefri inkomst

8 §

Vid bedömning av deklarationsskyldighet som enligt detta kapitel är

beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till
sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyl-
dig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskatt-

ning i Sverige omfattas inte av första stycket.

3 kap.

1 §

6

En självdeklaration ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till

respektive inkomstslag,

3. uppgifter om de allmänna avdrag som den skattskyldige har rätt till,
4. de uppgifter som behövs för beräkning av
a) fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-

sionsmedel,

c) särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pen-

sionskostnader,

d) expansionsfondsskatt enligt 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),
e) egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
f) särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster,

g) allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
h) pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-

dad ålderspension, och

i) kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fas-

tighetsavgift,

6

Senaste lydelse 2006:1349.

background image

4

SFS 2007:1409

5. de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig

uppfyller kraven för att erhålla allmänna avdrag enligt 62 kap. 5�8 §§ eller
grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen, samt

6. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxe-

rings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.

12 §

7

Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon an-

nan

� genom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett hemmava-

rande barn under 18 år, eller

� vid bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande,

äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död,

ska dödsboet eller överlåtaren lämna
1. identifikationsuppgifter för den nye ägaren,
2. de uppgifter som har lämnats enligt 11 §, och
3. uppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap. inkomst-

skattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning vid avyttring av ersätt-
ningsbostaden.

5 kap.

1 §

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är un-

dantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter om

1. intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har avslutats när-

mast före taxeringsåret,

2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt
3. övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av frågan

om undantag från skattskyldighet.

11 kap.

1 §

8

Kontrolluppgift ska lämnas om värdet av en medlems eller en deläga-

res andel i ett privatbostadsföretag. Kontrolluppgift behöver inte lämnas om
värdet av andelen inte uppgår till minst 1 000 kronor.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon som vid

årets utgång är medlemmar eller delägare i ett privatbostadsföretag. Kon-
trolluppgift ska lämnas av privatbostadsföretaget.

8 §

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring, och
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall

senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar, och

2. sådan försäkring som avses i 2 § första stycket 7 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare och understödsföreningar.

7

Senaste lydelse 2006:1521.

8

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

5

SFS 2007:1409

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
1. värdet av försäkringen vid årets utgång, och
2. värdet av försäkringen vid närmast föregående års utgång, om försäk-

ringen är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast
driftställe i Sverige.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan livförsäkring

som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6�16 §§ inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

14 kap.

13 §

Om värdet av en tillgång eller en skuld ska anges i en kontrolluppgift,

ska värderingen göras i enlighet med bestämmelserna i 9�18 §§ i den upp-
hävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

15 kap.

8 §

9

Om en skattskyldig har fått avräkning av utländsk skatt från sin in-

komstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller enligt lagen (1986:468)
om avräkning av utländsk skatt och om den utländska skatten därefter sätts
ned, ska han anmäla detta till Skatteverket.

Anmälan ska göras inom tre månader från det att den skattskyldige fick

del av det beslut genom vilket den utländska skatten sattes ned. Anmälan ska
göras enligt ett fastställt formulär. Till anmälan ska beslutet om nedsätt-
ningen av den utländska skatten fogas i original eller i bestyrkt kopia.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 5 § första stycket 1 j, 2 kap. 2 § 5, 4 § 2

och 7 § 4 samt 3 kap. 1 § 4 i och 12 § tillämpas första gången vid 2009 års
taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års
taxeringar.

3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid 2008 års

taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års
taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 2003:674.

4* SFS 2007:1398�1431

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007