SFS 2007:1410 Lag om upphävande av lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

071410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2004:126) om
skattereduktion för förmögenhetsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2004:126) om skattereduk-

tion för förmögenhetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.
Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 2007 och tidigare års taxe-
ringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

SFS 2007:1410

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007