SFS 2007:1411 Lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

071411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion
för utgifter för hushållsarbete;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 och 18 §§ lagen (2007:346) om

skattereduktion för utgifter för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

16 §

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller

om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt,

kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om

slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

18 §

2

Skattereduktionen ska beaktas vid ändrad beräkning av preliminär

skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2008 års taxering. Den nya bestämmelsen om avräkning mot kommunal
fastighetsavgift tillämpas dock första gången vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:1411

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007