SFS 2007:1412 Lag om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

071412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer
av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad
fastighetstaxering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1412

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007