SFS 2007:1413 Lag om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008- 2010

071413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utbetalning till kommuner av
fastighetsavgiftsmedel 2008�2010;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En kommun har rätt att varje år under tiden 2008�2010 av staten upp-

bära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag.

2 §

Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgif-

ten för 2008 ska fastställas av regeringen. Skatteverket beslutar om fördel-
ningen till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den
1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i

4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kom-
muns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

3 §

Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1413

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007