SFS 2007:1414 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

071414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

ska ha följande lydelse.

3 §

3

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redo-

visa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller
landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovis-
ning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och

landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning

och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp
med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är
huvudman för begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som

anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag
ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda
fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut vid årlig
taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324).

4 §

4

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3

Senaste lydelse 2003:679.

4

Senaste lydelse 2004:774.

SFS 2007:1414

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1414

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattnings-
året, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräk-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året
före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgifts-
året) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar
vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år
med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i
kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen vid
årlig taxering året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före
avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet reger-

ingen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och be-
skattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-

medel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt
19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning. Vidare ska av-
räkning göras enligt 6 § lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommu-
ner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) samt tillägg
göras för bidrag enligt 6 § lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kom-
muner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolf-
tedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid
dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jäm-
ställs med allmän helgdag inte ska medräknas. �r kommunens fordran inte
uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska ut-
betalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i
december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat be-
lopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, febru-
ari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran,
ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april
eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i
april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid ska en kommun
som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett lands-
ting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats
som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskatte-
medlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kom-
munalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kom-

background image

3

SFS 2007:1414

munerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före be-
skattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med
ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret.
Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskatt-
ningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I
motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller åter-
betalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket tillämpas första gången i fråga om

Skatteverkets redovisning för fastighetsavgiftsmedel som tillkommer kom-
muner 2008 och i övrigt för fastighetsavgifter för 2008. Bestämmelsen i 4 §
andra stycket andra meningen tillämpas första gången för avgiftsåret 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007