SFS 2007:1416 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

071416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1�4 §§, 4 kap.

4 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 16 kap. 2 §, 18 kap. 1 och 5 §§ och 20 kap. 2 och
4 §§ samt rubriken till 3 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha
följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Fastighetstaxering sker vid allmän, förenklad och särskild fastighets-

taxering.

Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om fastigheternas skatte- och av-

giftspliktsförhållanden och indelning i taxeringsenheter. Vidare ska typ av
taxeringsenhet och taxeringsvärde bestämmas för varje taxeringsenhet. Tax-
eringsvärde ska dock inte bestämmas för fastighet som enligt 3 kap. ska un-
dantas från skatte- och avgiftsplikt.

Det som sägs om avgiftsplikt och avgiftsfrihet i denna lag avser kommu-

nal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

3 kap. Skatte- och avgiftsplikt

1 §

Fastighet är skatte- eller avgiftspliktig, om inte annat anges i 2�4 §§.

2 §

Från skatte- och avgiftsplikt ska undantas specialbyggnad, sådan bygg-

nad under uppförande samt tomtmark och övrig mark som hör till byggna-
den. Från skatte- och avgiftsplikt ska också undantas markanläggning som
hör till fastigheten.

Från skatte- och avgiftsplikt undantas även nationalparker.

3 §

Från skatte- och avgiftsplikt ska undantas ekonomibyggnad, åkermark,

betesmark, skogsmark, skogsimpediment och övrig mark samt markanlägg-
ning som hör till fastigheten, om denna till övervägande del används för

1. sådan vård eller omsorgsverksamhet som bedrivs i vårdbyggnad
2. undervisning eller forskning som bedrivs vid sådan skola som nämns i

definitionen av skolbyggnad i 2 kap. 2 §.

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Senaste lydelse 2001:1218.

SFS 2007:1416

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1416

4 §

3

Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt

markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och av-
giftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den
till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:

1. kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 § in-

komstskattelagen (1999:1229) samt sådana särskilda rättssubjekt som avses
i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591)
om Svenska kyrkan

2. stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller

kraven i 7 kap. 3 § första stycket respektive i 7 kap. 7 § första stycket in-
komstskattelagen

3. akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond,

Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m.m.,
stiftelsen Sveriges sjömanshus

4. sådana sammanslutningar av studerande vid svenska universitet och

högskolor som de studerande enligt lag eller annan författning är skyldiga att
vara medlemmar i samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med
ändamål att sköta de uppgifter som sammanslutningarna enligt författningen
ansvarar för och

5. utländska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap.

5 § utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

4 kap.

4 §

Taxeringsenhet ska omfatta antingen skatte- och avgiftspliktig eller

skatte- och avgiftsfri egendom.

5 kap.

1 §

4

Taxeringsvärde ska bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig tax-

eringsenhet.

9 kap.

3 §

5

Inom varje värdeområde ska riktvärden bestämmas för skilda för-

hållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

3

Senaste lydelse 1999:1247.

4

Senaste lydelse 2001:1218.

5

Senaste lydelse 1992:1666.

background image

3

SFS 2007:1416

16 kap.

2 §

6

Ny taxering av fastighet ska ske om under löpande taxeringsperiod

1. ny taxeringsenhet bör bildas eller taxeringsenhet bör ombildas
2. typ av taxeringsenhet eller taxeringsenhets skatte- eller avgiftspliktsför-

hållande bör ändras.

Ny taxering av fastighet ska ske om fastigheten är indelad som sådan

taxeringsenhet som ska taxeras vid viss allmän eller förenklad fastighets-
taxering och det vid taxeringen visar sig att den bör indelas i annan typ av
taxeringsenhet.

Ny taxering av fastighet ska ske även i andra fall om det visar sig att mark

bör indelas i annat ägoslag eller byggnad i annan byggnadstyp än som skett.
Ny taxering ska dock inte ske enbart på den grunden att mark som indelats
som åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment bör indelas
som något annat av dessa ägoslag.

18 kap.

1 §

7

Till ledning vid allmän och förenklad fastighetstaxering ska ägaren

utan föreläggande lämna deklaration (allmän respektive förenklad fastig-
hetsdeklaration) för varje fastighet. Detta gäller inte sådan ägare som senast
den 15 oktober året före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering
äger rum fått förslag till fastighetstaxering. Deklaration ska dock inte lämnas

Lägenhetstyp

Lägenhetstyp bestäms med hänsyn till om värde-
ringsenheten är inrättad för bostäder eller loka-
ler. För bostäder ska dessutom antal bostads-
lägenheter bestämmas. Med bostadslägenhet av-
ses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Hyra

Med hyra avses bruksvärdehyra för bostäder och
marknadsmässig hyra för lokaler. Hyran ska för
värderingsenhet bestämmas med hänsyn till den
genomsnittliga hyresnivån under det andra året
före taxeringsåret.

�&lder

�&ldern ger uttryck för värderingsenhetens san-
nolika återstående livslängd och anges genom ett
värdeår och, om särskilda skäl föreligger, genom
återstående nyttjandetid. Värdeåret bestäms med
hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår,
omfattningen av till- och ombyggnader samt tid-
punkten för dessa. Om en byggnad indelas i flera
värderingsenheter ska samma värdeår bestäm-
mas för dessa.

6

Senaste lydelse 2001:1218.

7

Senaste lydelse 2004:279.

background image

4

SFS 2007:1416

för försvarsfastighet som tillhör staten och som enligt 3 kap. 2 § är undanta-
gen från skatte- och avgiftsplikt eller för fastighet som vid föregående års
taxering inte åsatts högre taxeringsvärde än 1 000 kronor.

Deklaration ska inte heller lämnas för fastighet för allmänna kommunika-

tionsändamål eller för distributionsbyggnad, värmecentral eller renings-
anläggning som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatte- och avgiftsplikt
eller för byggnad på annans mark då byggnadens värde understiger 50 000
kronor.

Finns på sådan kommunikationsfastighet som nyss har nämnts husbygg-

nad som används för annat än kommunikationsändamål ska dock deklara-
tion lämnas.

Efter föreläggande är också den som inte på grund av första stycket har

deklarationsskyldighet, skyldig att lämna fastighetsdeklaration.

5 §

Allmän fastighetsdeklaration i förenklad form får där så är lämpligt

lämnas för sådan skatte- och avgiftsfri fastighet som bestäms av regeringen
eller myndighet som regeringen förordnar. Deklarationen ska innehålla upp-
gifter enligt 4 § i den omfattning som föreskrivs på nyss angivet sätt.

20 kap.

2 §

8

Skatteverket ska senast den 15 juni under taxeringsåret meddela

grundläggande beslut om taxering av fastighet.

Har fastighetsägaren, trots att han varit skyldig att lämna fastighetsdekla-

ration, inte avgett någon sådan, eller kan fastighetens taxeringsvärde inte be-
räknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklara-
tionen, ska taxeringsvärdet uppskattas till det belopp som framstår som skä-
ligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering).

Om uppgift om antal bostadslägenheter i hyreshus enligt 9 kap. 3 § inte

har lämnats, eller inte kan bestämmas tillförlitligt på grund av brister i eller
bristfälligt underlag för deklarationen, ska antalet uppskattas till det antal
som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet.

4 §

9

I Skatteverkets beslut om fastighetstaxering ska redovisas

1. fastighetens indelning i taxeringsenheter,
2. typ av taxeringsenhet och taxeringsenhetens skatte- och avgiftsplikts-

förhållanden,

3. skatte- och avgiftspliktig enhets taxeringsvärde och däri ingående del-

värde samt värde av varje värderingsenhet,

4. storleken av sådan värdefaktor som särskilt anges i 8�15 kap.,
5. storleken av riktvärde samt
6. storlekskorrektion enligt 7 kap. 4 a §, säreget förhållande enligt 7 kap.

5 § eller annat förhållande som har föranlett ändring av riktvärde.

Värdet av en enskild värderingsenhet anges i fulla tusental kronor. Av-

rundning sker så att överstigande belopp, som inte uppgår till fullt tusental
kronor, faller bort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer får föreskriva om de ytterligare avrundningsregler som behövs.

8

Senaste lydelse 2003:650.

9

Senaste lydelse 2003:650.

background image

5

SFS 2007:1416

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007