SFS 2007:1418 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

071418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 3�7 och 14 §§ samt rubriken

närmast före 1 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha
följande lydelse.

Nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt

1 §

2

Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt, eller om en begränsat

skattskyldig har haft intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån,
har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av den
del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att erhålla ned-
sättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt 4�13 §§.

Vid tillämpning av denna paragraf och 4�13 §§ ska det bortses från
� lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

� statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
� utländsk skatt på sådana inkomster.

2 §

3

Rätt till avräkning enligt 1 § föreligger inte om statlig inkomstskatt,

kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska intäkten
omfattas av dubbelbeskattningsavtal.

Vid avräkning med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock 4�

13 §§.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte då en begränsat skatt-

skyldig har rätt till avräkning av utländsk skatt enligt 1 § första stycket.

3 §

4

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till

en utländsk stat, delstat eller lokal myndighet:

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Senaste lydelse 2003:1088. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2000:1349.

4

Senaste lydelse 2005:892.

SFS 2007:1418

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1418

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kom-

munala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet
eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belä-

gen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller an-

nan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även sådana belopp som anges i 5 § b.

4 §

5

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del

den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1�13 §§ får avräknas,
ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år

då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här. När
fråga är om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga
fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräk-
nats på schablonintäkt eller liknande ska avräkning ske från svensk skatt
som tas ut på grund av taxering samma år som den utländska skatten fast-
ställts.

5 §

6

Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

a) den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §, och
b) utländsk skatt och annat belopp vartill rätt till avräkning föreligger en-

ligt dubbelbeskattningsavtal.

6 §

7

Avräkning får dock ske med högst ett på följande sätt beräknat spärr-

belopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala in-
komstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

a) de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått och
b) andra inkomster som medtagits vid taxeringen och som är hänförliga

till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller
utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i
utländsk stat eller utländsk juridisk person.

7 §

8

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-

ländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig
till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga in-
komstskatt och den kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländ-
ska förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) ska anses ut-
göra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala in-
komstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa inkom-
ster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före
allmänna avdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av

5

Senaste lydelse 1999:1255.

6

Senaste lydelse 2005:892.

7

Senaste lydelse 1990:1443.

8

Senaste lydelse 1999:1255.

background image

3

SFS 2007:1418

den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapi-
talinkomsterna.

Vid tillämpningen av första stycket ska, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), så-
dan reduktion anses ha skett från kommunal inkomstskatt, statlig inkomst-
skatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så
stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sam-
manlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion.

I de fall en skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt

på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräk-
ningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den
statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, sådan av-
kastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Om
en skattskyldig enligt 34 kap. inkomstskattelagen har gjort avdrag för avsätt-
ning till expansionsfond eller har återfört sådant avdrag ska, vid bestäm-
mande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till
de utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om den skattskyldige
inte gjort respektive inte återfört ett sådant avdrag.

Spärrbeloppet ska alltid anses uppgå till minst 100 kronor.

14 §

9

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1�4 och 6 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt
rätt att erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning ska därvid
ske för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret och som belöper på avkastning � på den skattskyldiges utländska
tillgångar � som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i
kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen om avkastningsskatt på pen-

sionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten
sammanlagt understiger vad som enligt 1�13 §§ får avräknas, genom avräk-
ning av utländsk skatt rätt att till denna del erhålla nedsättning av sådan av-
kastningsskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. �ldre bestämmelser tillämpas i fråga om avräkning av utländsk skatt

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 2005:892.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007