SFS 2007:1420 Lag om upphävande av lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

071420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2001:906) om
skattereduktion för fastighetsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2001:906) om skattereduk-

tion för fastighetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av 2007. Den upp-
hävda lagen ska dock fortfarande tillämpas i fråga om fastighetsskatt som
avser tid före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1420

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007