SFS 2007:1421 Lag om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

071421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt
avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007�2011
års taxeringar;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2006:2) om fastighets-

skatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007�2011 års taxeringar ska
ha följande lydelse.

1 §

Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007�2011 års taxeringar avse-

ende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vatten-
kraftverk ska, i stället för vad som anges i 3 § första stycket e lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje kalenderår
utgöras av 2,2 % av taxeringsvärdet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. �ldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:11 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1421

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007