SFS 2007:1422 Lag om upphävande av lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar

071422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2006:1340) om
fastighetsskatt i vissa fall vid 2007�2009 års
taxeringar;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2006:1340) om fastighets-

skatt i vissa fall vid 2007�2009 års taxeringar ska upphöra att gälla vid ut-
gången av 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas i fråga
om fastighetsskatt som avser tid före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1422

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007