SFS 2007:1423 Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

071423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skattebetalningsförordningen
(1997:750);

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att 13 § skattebetalningsförordningen (1997:750)

ska ha följande lydelse.

13 §

1

F-skatt eller särskild A-skatt får debiteras oberoende av makes och

hemmavarande barns inkomst. Detsamma gäller vid ändrad beräkning av
skatteavdrag.

Första stycket gäller även skattskyldig som avses i 2 kap. 20 § inkomst-

skattelagen (1999:1229).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Kjell Olsson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:829.

SFS 2007:1423

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007