SFS 2007:1424 Förordning om ändring i förordningen (2007:1126) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1126) om ändring
i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:1244) om självde-

klarationer och kontrolluppgifter

dels

att 3 kap. 2 § i stället för dess lydelse enligt förordningen

(2007:1126) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2007:1126) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Skatteverket ska på den blankett för den allmänna självdeklarationen

som sänds till den skattskyldige förtrycka följande uppgifter, grundade på
innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,
2. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstsla-

get kapital,

3. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pen-

sionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, samt

6. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av sådant hushålls-

arbete som avses i 4 § lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsar-
bete.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första

gången vid 2009 års taxering.

2. 3 kap. 2 § 2 och 6 i dess äldre lydelse gäller fortfarande vid 2007 och

tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1424

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007