SFS 2007:1425 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

071425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att 6, 7 och 18 §§ förordningen (2001:588) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

ska ha föl-

jande lydelse.

6 §

2

På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska lämnas ut uppgifter

ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av studiemedelsav-

gifter i fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld,

2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp

och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp, eller

3. kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån.

De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden med

stöd av första stycket är uppgifter om

1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och

kapital, och

2. registrering i sjömansregistret.

7 §

3

På begäran av Försäkringskassan ska lämnas ut uppgifter ur beskatt-

ningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. pensionsberäkning,
3. beräkning av inkomstindex och fördelning av ålderspensionsavgifter,
4. fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt la-

gen (1996:1030) om underhållsstöd,

5. beräkning och kontroll av bostadsbidrag, eller
6. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2

Senaste lydelse 2006:1454.

3

Senaste lydelse 2004:1354.

SFS 2007:1425

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1425

1. om sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst

med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om
överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,

2. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,
3. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i

2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion, efter avdrag för allmän pensionsavgift,

4. enligt 25 § lagen om underhållsstöd,
5. om inkomst som anges i 4�4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostads-

bidrag, med undantag av 4 § andra stycket 1�3,

6. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,

och

7. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980)

som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår.

18 §

Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje taxeringsår undan-

tas uppgifter om

� namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registre-

rings- och redovisningsnummer,

� hemortskommun och församling,
� personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,
� kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, avgift för

pensionsförsäkring och pensionssparkonto,

� intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag vid taxering till statlig

och kommunal inkomstskatt,

� allmänna avdrag,
� utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i särskild

självdeklaration,

� antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,
� tillgångar och skulder,
� beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i

1 kap. 1 § första och fjärde styckena taxeringslagen (1990:324), dock inte
skälen för beslutet, och

� beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.
Bouppteckningar ska undantas från gallring.
Vid utgången av sjunde året efter det taxeringsår till vilket en uppgift kan

hänföras ska uppgiften överlämnas till en arkivmyndighet. Riksarkivet får
meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt och till vilken myndighet
uppgifterna ska överlämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första

gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års taxering. �ldre bestämmel-
ser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser 2007 och tidigare års
taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)