SFS 2007:1427 Förordning om ändring i förordningen (2007:799) om ändring i förordningen (2007:598) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

071427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:799) om ändring i
förordningen (2007:598) om ändring i
förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

dels

att 2 § i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:799) om

ändring i förordningen (2007:598) om ändring i nämnda förordning ska ha
följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2007:598) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2 §

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som sker med

stöd av

– kupongskattelagen (1970:624),
– fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
– lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
– lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
– taxeringslagen (1990:324),
– lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
– mervärdesskattelagen (1994:200),
– skattebetalningslagen (1997:483),
– lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

– inkomstskattelagen (1999:1229),
– lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,
– lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgif-

ter, eller

– annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,

SFS 2007:1427

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1427

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar

och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med boupp-
teckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken,

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighets-

regleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738),
11. som behövs för handläggning av ärende enligt lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden eller annars för informationsutbyte
och annan handräckning enligt internationella åtaganden,

12. från aktiebolagsregistret,
13. från vägtrafikregistret,
14. från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

15. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvär-

den, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna
avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap.
30 § andra stycket mervärdesskattelagen,

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när

det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande in-
komst av annat förvärvsarbete och om utsänd person, och

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har bevil-

jats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om
församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får be-

handlas i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser

gäller fortfarande i fråga om statlig förmögenhetsskatt som avser 2007 och
tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)