SFS 2007:1429 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

071429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

4 kap.

1 a §

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till

bistånd enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-

domarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller an-

nan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av

1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari

2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.

SFS 2007:1429

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007