SFS 2007:1431 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

071431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap;

utfärdad den 18 december 2007.

Uppgifter

1 §

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har till uppgift att

främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom arbets-
livsområdet, socialvetenskap och folkhälsovetenskap.

2 §

Forskningsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
2. utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och därvid

särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för samhället,

3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom rådets verksam-

hetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och
främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,

4. samverka med övriga forskningsstödjande organ och därvid undersöka

vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse samt i samråd med
dessa organ besluta om samverkan eller avgränsning mellan rådet och dessa
organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,

5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen

om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,

6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
7. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,
8. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte,

9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom Euro-

peiska unionens ramprogram för forskning samt övriga internationella forsk-
ningsprogram,

10. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskaps-

förmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet, och

12. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

3 §

Forskningsrådet får utfärda riktlinjer för sin medelsfördelning.

SFS 2007:1431

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1431

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en styrelse.

5 §

Styrelsen ska bestå av en ordförande och tolv andra ledamöter.

6 §

För varje styrelseledamot utom ordföranden ska det finnas en personlig

ersättare.

Organisation

7 §

Vid forskningsrådet ska det finnas en huvudsekreterare med hög veten-

skaplig kompetens. Vid forskningsrådet får det finnas experter med veten-
skaplig kompetens motsvarande huvudsekreterarens.

Styrelsen för forskningsrådet bestämmer i övrigt organisationen och får

inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Anställningar och uppdrag

8 §

Sju ledamöter i styrelsen och deras ersättare utses genom val enligt för-

ordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ordföran-
den samt fem ledamöter och fem ersättare till dessa utses av regeringen. Sty-
relsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsval, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny
ledamot eller ersättare efter förslag av forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen

ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd.

9 §

Huvudsekreteraren och experter som avses i 7 § anställs av styrelsen.

Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns
särskilda skäl.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt

förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

�rendenas handläggning

10 §

När ärenden av större vikt handläggs ska, om möjligt, samtliga leda-

möter vara närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med styrelsen, även om de

inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna
men inte i besluten.

Medelsfördelning

11 §

Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskningsrådet ska vid beslut om beviljande av medel ange vem eller

vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen an-
vänds enligt de villkor som ställs.

background image

3

SFS 2007:1431

Forskningsrådet får besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut,

om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.
En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.

12 §

Forskningsrådet ska, efter samråd med myndigheter som förvaltar

medel som rådet anvisat, bestämma

� vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
� villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
� skyldighet för mottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den

verksamhet för vilken medlen betalas.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

10 § andra stycket om styrelsens sammansättning.

�verklagande

14 §

Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007