SFS 2007:1432 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 24

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

8 kap.

24 §

3

Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i myndighetens
verksamhet enligt dessa lagar, för uppgift om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet

avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens
verksamhet avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige som en-
dast omfattas av ett utländskt garantisystem.

I den mån regeringen föreskriver det, gäller sekretess hos garantimyndig-

heten för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekono-
miska eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit på grund av
avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Föreskrifterna i
14 kap. 1�3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avta-
let.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen en-

ligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för
arkivering före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:113.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 1996:1117.

SFS 2007:1432

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007