SFS 2007:1434 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

071434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:158) om in-

vesterarskydd

2

dels

att i 4�6, 15�19, 23, 25, 27, 30, 32 och 33 §§ ordet ⬝Insättningsgaran-

tinämnden⬝ ska bytas ut mot ⬝garantimyndigheten⬝,

dels

att i 16, 25 och 32 §§ ordet ⬝nämnden⬝ ska bytas ut mot ⬝myndighe-

ten⬝,

dels

att 1, 2, 24, 26, 29 och 31 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning för förlust av inves-

terares finansiella instrument och medel hos ett värdepappersinstitut, ett
fondbolag eller ett förvaltningsbolag (investerarskydd).

Frågor om investerarskyddet handläggs av den myndighet som regeringen

bestämmer.

2 §

4

I denna lag betyder:

1. värdepappersinstitut: detsamma som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. fondbolag: ett sådant bolag som anges i 1 kap. 1 § 7 lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap.

1 § 13 lagen om investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i
Sverige med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som anlitat ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller

ett förvaltningsbolag för utförande av en investeringstjänst eller den för vars
räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i 2 kap. 1 § och 2 § första

stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, 7 kap. 1 § andra stycket 9 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 4 § såvitt avser

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.

2

Senaste lydelse av

4 § 2004:65

30 § 2004:65

6 § 2004:65

32 § 2004:65.

16 § 2004:65
23 § 2004:65
27 § 2004:65

3

Senaste lydelse 2004:65.

4

Senaste lydelse 2007:550.

SFS 2007:1434

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1434

diskretionär portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1
och 2 lagen om investeringsfonder,

6. finansiella instrument: detsamma som anges i 1 kap. 4 § första stycket

1 lagen om värdepappersmarknaden, och

7. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om inves-

terarskyddet.

24 §

5

Om en filial som avses i 6 § första stycket tillhör investerarskyddet

och värdepappersinstitutet eller förvaltningsbolaget inte fullgör sina skyldig-
heter enligt denna lag, ska garantimyndigheten underrätta tillsynsmyndighe-
ten i institutets eller bolagets hemland om detta. Myndigheten ska samarbeta
med den tillsynsmyndigheten i fråga om åtgärder som vidtas för att säker-
ställa att institutet eller bolaget fullgör sina skyldigheter.

Om institutet eller bolaget ändå inte fullgör sina skyldigheter får garanti-

myndigheten förelägga det att vidta rättelse inom viss tid, dock minst ett år.
Institutet eller bolaget ska erinras om att skyddet inte längre ska gälla för fi-
lialen, om det inte fullgör sina skyldigheter. Har institutet eller bolaget inte
vidtagit rättelse inom föreskriven tid får garantimyndigheten besluta att
skyddet inte längre ska gälla för filialen. Ett sådant beslut får meddelas en-
dast om tillsynsmyndigheten i institutets eller bolagets hemland har sam-
tyckt till beslutet.

26 §

6

Om ett svenskt värdepappersinstituts eller fondbolags filial i ett land

utanför EES tillhör investerarskyddet enligt 4 § tredje stycket och institutet
eller fondbolaget inte fullgör de skyldigheter som enligt denna lag gäller för
filialen, får garantimyndigheten förelägga institutet eller fondbolaget att
vidta rättelse inom viss tid. Har rättelse inte skett inom föreskriven tid får
myndigheten besluta att skyddet inte längre ska gälla för filialen. Har myn-
digheten beslutat att skyddet inte längre ska gälla, ska den underrätta Finans-
inspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslu-
tet.

29 §

7

De värdepappersinstitut, fondbolag och förvaltningsbolag som till-

hör investerarskyddet ska betala avgifter till garantimyndigheten.

Institutens och bolagens sammanlagda avgifter ska motsvara vad som är

nödvändigt för en långsiktig finansiering av skyddet och för att täcka garan-
timyndighetens administrationskostnader. Vid beräkningen av avgiften ska
beaktas hur stor andel skyddade tillgångar som finns hos institutet eller bola-
get jämfört med samtliga skyddade tillgångar. Avgift som avser myndighe-
tens administrationskostnader får emellertid fördelas lika mellan samtliga
institut och bolag som tillhör investerarskyddet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

31 §

8

Avgifter och andra medel som garantimyndigheten förvaltar ska pla-

ceras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser ut-

5

Senaste lydelse 2004:65.

6

Senaste lydelse 2004:65.

7

Senaste lydelse 2004:65.

8

Senaste lydelse 2002:53.

background image

3

SFS 2007:1434

färdade av staten. Medlen får endast användas för utbetalning av ersättning
enligt denna lag samt för att täcka kostnader för tillhandahållande av inves-
terarskyddet och myndighetens administrationskostnader för skyddet.

Om medlen inte räcker till för att betala ut ersättningar eller om ersätt-

ningar inte kan betalas på annat sätt, får garantimyndigheten låna medel i
Riksgäldskontoret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättnings-

garantinämnden har fattat före lagens ikraftträdande.

3. Bestämmelsen i 15 § ska efter lagens ikraftträdande tillämpas på krav

som dessförinnan framställts till Insättningsgarantinämnden.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007