SFS 2007:1435 Förordning om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

071435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till internationellt utbyte och
samarbete på litteraturområdet;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till interna-

tionellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att främja internationell spridning av

svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet samt att främja interna-
tionella utbyten på dessa områden.

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med

svensk litteratur:

litteratur som är

skriven på svenska språket eller på nå-

got av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige,

svensk dramatik:

dramatik som är skriven på svenska språket, och drama-

tik som är skriven på något av de nationella minoritetsspråken och framförd
i Sverige.

Villkor för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får ges till

1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur eller svensk dra-

matik till ett annat språk än originalspråket, och

2. anordnare av evenemang eller presentationer för internationell sprid-

ning av svensk litteratur och svensk dramatik samt för internationella utby-
ten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet.

5 §

Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kom-

missionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till-

SFS 2007:1435

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1435

lämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

1

och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen
samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

6 §

Statsbidrag får även ges till

1. författare till svensk litteratur och svensk dramatik,
2. författare stadigvarande bosatt i Sverige, och
3. översättare av litteratur och dramatik till eller från svenska språket
för deltagande i internationellt utbyte på litteraturområdet.
Statsbidrag får vidare ges till översättare för provöversättning av svensk

litteratur eller svensk dramatik till ett annat språk än originalspråket.

Med författare likställs illustratör, bildkonstnär och fotograf när det gäller

litteratur som till väsentlig del innehåller illustrationer, bildkonst eller foto-
grafier.

�rendenas handläggning

7 §

Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna förordning av

1. Statens kulturråd avseende statsbidrag enligt 4 §, och
2. styrelsen för Sveriges författarfond avseende statsbidrag enligt 6 §.
Statens kulturråd och styrelsen för Sveriges författarfond ska fortlöpande

och i lämpliga former samarbeta i frågor som rör principerna för stats-
bidraget.

Redovisning

8 §

Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för Statens kulturråd

respektive styrelsen för Sveriges författarfond hur medlen har använts.

�&terbetalning

9 §

Statens kulturråd respektive styrelsen för Sveriges författarfond får be-

sluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 8 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

10 §

Statens kulturråd får, efter samråd med styrelsen för Sveriges förfat-

tarfond, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

1

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

3

SFS 2007:1435

�verklagande

11 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förord-

ningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007