SFS 2007:1436 Förordning om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

071436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell

verksamhet för och med elever i grundskolans högre årskurser.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att medverka till att

1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans

högre årskurser med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som i förord-
ningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet anges som en del i skolans målupp-
fyllelse, och

2. öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att

tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget ska-
pande ökar.

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med

skolhuvudman:

den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet

för barn och ungdom, för en fristående skola eller för en riksinternatskola,

grundskolans högre årskurser:

årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan,

kulturverksamhet:

verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst,

arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och mu-
seiverksamhet,

kulturlivets parter:

aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla

konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell
nivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska med grundskolans högre års-

kurser likställas årskurserna från och med årskurs 7 i specialskolan, i den
obligatoriska särskolan, i en fristående skola som avses i 9 kap. 2 § skol-
lagen (1985:1100) eller i den del av en riksinternatskola som motsvarar
grundskolan.

SFS 2007:1436

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1436

Villkor för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får ges till skolhuvudmän för användning i grundskolans

högre årskurser till kostnader för

1. inköp av professionell kulturverksamhet,
2. insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av undervis-

ningen, och

3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans

högre årskurser och kulturlivets parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.

5 §

Som förutsättning för statsbidrag gäller att skolhuvudmannen för

grundskolans högre årskurser

1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån

skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kul-
turlivets parter, och

2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den

befintliga kulturverksamheten.

Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att utforma

en handlingsplan och en redogörelse enligt första stycket.

�rendenas handläggning

6 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kul-

turråd efter ansökan från en skolhuvudman.

7 §

Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag för ett år i sän-

der.

Redovisning

8 §

En skolhuvudman som har fått statsbidrag är skyldig att redovisa för

Statens kulturråd hur medlen har använts.

�&terbetalning

9 §

Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 8 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

background image

3

SFS 2007:1436

Bemyndigande

10 §

Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

11 §

Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förord-

ningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007