SFS 2007:1437 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

071437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver

att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveri-

ges författarfond

1

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Till fonden överförs av statsmedel

� 1 krona och 26 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i ori-

ginal,

� 5 kronor och 4 öre för varje referensexemplar av sådant verk,
� 63 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från

svenska språket, och

� 2 kronor och 52 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.
�verföringen sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referens-

exemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket ska tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska

språket om översättarens upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litte-
rära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som

sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

6 §

3

Författarpenning lämnas med 76 öre för varje hemlån och 3 kronor

och 4 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsbe-
rättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mel-
lan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av teck-
ningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen be-
stämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan förfat-
tare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

�versättarpenning lämnas med 38 öre för varje hemlån och 1 krona och

52 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberätti-

1

Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2

Senaste lydelse 2006:1444.

3

Senaste lydelse 2006:1444.

SFS 2007:1437

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1437

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

gade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan
dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån

och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sam-

manlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 520 kronor, ska ersätt-
ningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 152 000 kronor, ska
den minskas med 80 procent till den del den överstiger 152 000 kronor men
inte 182 400 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 182 400
kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt till-

kommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska läm-

nas med högre belopp än vad som följer av första�femte styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)