SFS 2007:1438 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

071438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till försvarshistoriska
museiverksamheter;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till musei-

verksamheter med försvarshistorisk inriktning.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Villkor för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får ges till verksamheter som regeringen, på förslag av Sta-

tens maritima museer och Statens försvarshistoriska museer, har förklarat
berättigade till sådant stöd.

3 §

Statsbidrag får lämnas för drifts-, verksamhetsutvecklings- och för-

rådskostnader.

�rendenas handläggning

4 §

För statsbidrag till verksamhet med sjöförsvarshistorisk inriktning ska

ansökan göras hos Statens maritima museer. Ansökan om statsbidrag till öv-
riga verksamheter ska göras hos Statens försvarshistoriska museer.

5 §

Statens maritima museer beslutar om statsbidrag till verksamheter med

sjöförsvarshistorisk inriktning.

Statens försvarshistoriska museer beslutar om statsbidrag till övriga verk-

samheter.

Myndigheterna ska samråda innan beslut fattas.

Redovisning

6 §

De verksamheter som har fått statsbidrag ska redovisa hur medlen har

använts till den myndighet som beslutat om bidraget.

SFS 2007:1438

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1438

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�&terbetalning

7 §

Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats fel-

aktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 6 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

8 §

Statens maritima museer och Statens försvarshistoriska museer får för

sin bidragsgivning meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning.

�verklagande

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förord-

ningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)