SFS 2007:1440 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

071440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 4 §, 8 kap. 1 § samt

10 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart under re-

geringen.

För affärsverken gäller 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 5�8 §§, 4 kap., 5 kap. 1�6

och 8�12 §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 § tredje stycket första och andra me-
ningarna samt 10 kap. I de fall affärsverken disponerar anslag på statsbudge-
ten gäller även 6 kap. 1 § och 9 kap. 3 §.

3 §

2

Myndigheten ska årligen upprätta och till regeringen lämna årsredo-

visning och budgetunderlag.

Därutöver ska delårsrapport upprättas årligen och lämnas till regeringen

av myndigheter som är skyldiga att följa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning,

prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

2 kap.

4 §

�&rsredovisningen ska bestå av

� resultatredovisning,
� resultaträkning,
� balansräkning,
� anslagsredovisning, och
� noter.
För en myndighet som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

har haft både en balansomslutning och kostnader om minst en miljard kronor
ska årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys.

1

Senaste lydelse 2004:1306.

2

Senaste lydelse 2004:155.

SFS 2007:1440

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1440

Myndighetens årsredovisning ska även innehålla en sammanställning

över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslags-
redovisning. Sammanställningen ska även innehålla uppgifter om låneram,
anslagskredit samt vissa nyckeltal.

Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna information om andra

förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och pröv-
ning av verksamheten.

8 kap.

1 §

3

De myndigheter som omfattas av 1 kap. 3 § andra stycket ska senast

den 15 augusti varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Delårsrappor-
ten ska avse de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska bestå av
� resultaträkning,
� balansräkning,
� anslagsredovisning enligt 6 kap. 1 § första och tredje styckena, och
� prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader

och intäkter.

Delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. Underskrif-

ten innebär att ledningen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild
av verksamhetens kostnader och intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning. Bestämmelserna avseende årsredovisningen i 2 kap. 2 §, 4 § fjärde
stycket och 5�7 §§ ska tillämpas när delårsrapporten upprättas.

10 kap.

1 §

4

Affärsverket ska senast den 22 februari varje år till regeringen lämna

en av Riksrevisionen granskad årsredovisning avseende det senast avslutade
räkenskapsåret. �&rsredovisningen ska omfatta affärsverket och, i förekom-
mande fall, affärsverkskoncernen. �&rsredovisningen ska bestå av

� förvaltningsberättelse,
� resultaträkning,
� balansräkning,
� finansieringsanalys, och
� noter.

2 §

5

Affärsverket ska senast den 31 augusti och den 30 november varje år

till regeringen lämna delårsrapport för affärsverket eller, i förekommande
fall, affärsverkskoncernen. Rapporterna ska avse sex respektive nio månader
av det pågående räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning och en prognos för hel-

året över resultaträkningens poster samt en balansräkning i sammandrag.
Resultaträkningen ska utformas på samma sätt som i årsredovisningen och
baseras på samma principer. Utvecklingen av omsättning, resultat, m.m. ska

3

Senaste lydelse 2004:155.

4

Senaste lydelse 2003:282.

5

Senaste lydelse 2003:282.

background image

3

SFS 2007:1440

kommenteras, liksom under perioden inträffade händelser av väsentlig bety-
delse för affärsverket eller affärsverkskoncernen.

Den delårsrapport som ska lämnas senast den 30 november ska vara gran-

skad av Riksrevisionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008 och tillämpas första

gången för räkenskapsåret 2008. För en myndighet som inte uppfyller de
förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse behöver
årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 inte innehålla en finansierings-
analys.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007