SFS 2007:1441 Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energirådgivning

071441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag
till kommunal energirådgivning;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1322) om bidrag

till kommunal energirådgivning

dels

att rubriken till förordningen samt 1–7 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande ly-

delse.

Förordning om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning

1 §

För att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och

minska energianvändningens klimatpåverkan får bidrag, om det finns medel,
lämnas till kommuner för kommunal energi- och klimatrådgivning enligt
denna förordning.

2 §

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt an-

passad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimat-
påverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler
och bostäder.

Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en

kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi-
och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från
kommersiella intressen garanteras.

Energi- och klimatrådgivningen får avse
1. hushåll, företag och lokala organisationer, och
2. kommunens egna byggnader och fastigheter.
Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet

eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen
(2006:985) om energideklaration för byggnader.

Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar

för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet.
Basutbildningarna ska innehålla de moment som Statens energimyndighet
meddelar föreskrifter om.

SFS 2007:1441

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1441

3 §

1

För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag lämnas per kalen-

derår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet lämnas
med hänsyn till antalet innevånare i kommunen den 31 december året före det
år som ansökan om bidrag avser. Grundbeloppet uppgår till 280 000 kr. Till-
läggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår till 155 000

kr.

För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp. För kommuner med fler
än 30 000 innevånare uppgår beloppet till 35 000 kr, för kommuner med fler
än 60 000 innevånare till 65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000
innevånare till 105 000 kr.

Det bidrag som betalas ut får inte överstiga de kostnader kommunen har

för sin verksamhet.

3 a §

För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 2 får bidrag lämnas med ett

belopp om 30 000 kr per kalenderår, om kommunen finansierar rådgiv-
ningen med minst ett belopp motsvarande bidragsbeloppet.

4 §

Ansökan om bidrag ska göras av kommunen och får avse högst tre år.

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av den
verksamhet som planeras och i övrigt innehålla de uppgifter som Statens en-
ergimyndighet bestämmer. Ansökan ska ha kommit in till Statens energi-
myndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser.

Senast den 15 januari det år som ansökan avser ska en av kommunen god-

känd verksamhetsplan för rådgivningen bifogas ansökan. Om en ansökan
om bidrag avser mer än ett år ska en sådan verksamhetsplan årligen skickas
in till Statens energimyndighet för vart och ett av åren.

5 §

Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut om bidrag får

avse högst tre år. Utbetalning av ett beviljat bidrag får dock endast omfatta
ett kalenderår och ska ske senast den 1 mars varje år.

6 §

Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens energimyndighet

lämna en skriftlig redovisning av den verksamhet som bidraget gäller.

Redovisningen ska avse de tider och lämnas vid de tidpunkter som Statens

energimyndighet meddelar föreskrifter om.

7 §

Statens energimyndighet ska kräva ett bidrag åter om

1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga

eller ofullständiga uppgifter,

2. bidraget har använts för något annat ändamål än det varit avsett för,
3. energi- och klimatrådgivningsverksamheten inte har genomförts eller

väsentligen har ändrat inriktning i förhållande till den verksamhet som bi-
drag beviljats för, eller

4. det visar sig att förutsättningarna för bidraget inte har uppfyllts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
2. En ansökan om bidrag som avser år 2008 ska ha kommit in till Statens

energimyndighet senast den 29 februari 2008.

1

Senaste lydelse 2002:1129.

background image

3

SFS 2007:1441

3. Ett beviljat bidrag som avser år 2008 ska betalas ut senast den 15 juni

2008.

4. Bestämmelserna i 4 § andra stycket tillämpas första gången för ansök-

ningar som avser år 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007