SFS 2007:1442 Förordning om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

071442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för
konvertering från oljeuppvärmningssystem i
bostadshus;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1256) om stöd för

konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

1

dels

att 20 och 22 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 19 och 23 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

2

Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut ska betalas ut till bo-

stadslägenhetens ägare.

23 §

Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt or-

sakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 22 § 2007:23.

2

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:1442

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

2

SFS 2007:1432–1470

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;