SFS 2007:1446 Förordning om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

071446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:826) om medling i
arbetstvister;

utfärdad den 19 december 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1976:826) om medling i

arbetstvister ska ha följande lydelse.

6 §

1

En medlare ska lämna en rapport till Medlingsinstitutet efter varje av-

slutat medlingsärende.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:259.

SFS 2007:1446

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007